Beslút en Petear 30 maart

Beslút

De agenda van It Beslút van donderdag 30 maart leek niet heel lang. Na een hamerpunt aangaande woningbouw aan de Sinnebuorren en Easterstrjitte te Marrum werd vervolgd met het raadsvoorstel om middelen beschikbaar te stellen voor de ontvlechting en de inrichting van de organisatie van Noardeast-Fryslân. Een groot onderwerp op de korte agenda. 

Ontvlechting 

Sjoerd Keizer stond namens de fractie S!N stil bij de ontvlechting en inrichting van de nieuwe organisatie per 2024. In 2017 ontstond de gezamenlijke DDFK organisatie en twee jaar later werd dit een ambtelijke fusie tussen Noardeast en Dantumadiel. De gemeente Dantumadiel sloot een overeenkomst met Noardeast voor het volledige pakket van ambtelijke dienstverlening. Deze vorm van samenwerking en herindeling was toen uniek. “Het kan verkeren” zei Bredero 400 jaar geleden en de ambtelijke fusie werd geen succes en per 1-1-2024 komt er een ontvlechting tussen beide gemeenten.

In het raadsvoorstel werd gevraagd voor het afgeven van een mandaat en het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro voor de personele structurele desingratie kosten van de ontvlechting vanaf 2024. In het raadsvoorstel werd als beoogd effect gesproken overeen stabiele organisatie. De Ondernemingsraad heeft hier twijfels over. Volgens de OR is er veel te weinig budget voor geformuleerde knelpunten, kwaliteitsverbeteringen en ambities. 

Het werd een levendige discussie in de raad en uiteindelijk is besloten dit raadsvoorstel opnieuw te behandelen op 26 april 2023, wanneer er meer duidelijk naar voren wordt gebracht door het college met name over het functieboek en de ingebrachte standpunten van de OR.   

Diervriendelijke damwanden

Hierna volgde nog een motie vreemd van de PvdA waarin zij opriepen om diervriendelijkheid als uitgangspunt te nemen bij de aanleg van damwanden op eigen grond gebied. Een motie waar S!N alleen maar achter kan staan. Hierdoor hebben waterdieren en andere dieren de mogelijkheid om uit het water te kunnen komen. De wethouder gaf aan dat er al in de geest van deze motie gehandeld werd, waarna Ruurd-Jan Torensma bij monde van S!N te kennen gaf dat S!N de motie zou steunen. 

Petear 

Vervolgens werd de raad nog geïnformeerd over de stand van zaken van de ontvlechting van de gemeentelijke organisaties Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Na dit onderwerp werd voor de raadsleden de opbouw en hoofdlijnen van de Omgevingsvisie, en de manier waarop de Visie Dokkum hierin een plek krijgt, uit de doeken gedaan. 

De lijfelijke weergave van dit Petear is hier te vinden.