Moties OZB Dorpshuizen en Kerkenvisie aangenomen door raad

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag met brede steun twee belangrijke moties aangenomen: één motie vraagt het college om een voorstel over de compensatie van OZB voor dorpshuizen, de andere motie pleit voor een beleidsplan Monumentenzorg en een Kerkenvisie. De moties werden ingediend door S!N, samen met VVD, CDA en CU.  

Compensatie OZB Dorpshuizen

In de coalitieagenda 2019-2022 staat dat er een onderzoek komt voor compensatie van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor dorpshuizen, MFC ’s en MFA ‘s. In de motie verzoeken wij het college dan ook om bij de Perspectiefnota 2020 met een voorstel te komen over compensatie van de OZB. De compensatie zou dan in kunnen gaan op 1-1-2021. Dorpshuizen, MFC ’s en MFA ’s vervullen een zeer belangrijke sociale functie en hebben het vaak financieel moeilijk. Om die reden vindt S!N het belangrijk hiervoor een goede regeling te treffen.

Monumentenzorg en Kerkenvisie

Binnen onze gemeente is er op dit moment geen beleidsplan Monumentenzorg, en ook geen Kerkenvisie. Monumenten horen bij ons cultureel erfgoed en verdienen onze aandacht en bescherming. Ook kerken horen bij ons culturele erfgoed. Kerken waarvoor leegstand dreigt, lenen zich uitstekend voor maatschappelijke doeleinden. Voorstellen hiervoor kunnen, in overleg met kerkelijke gemeenten, uitgewerkt worden in een Kerkenvisie.

S!N vindt dat er een beleidsplan Monumentenzorg hoort te zijn, en wil bovendien dat de gemeente met plannen komt voor het opstellen van een Kerkenvisie. Daarom heeft S!N het initiatief genomen voor een motie. Gesteund door CDA, CU en VVD wordt het college gevraagd om via diverse instanties, zoals het Rijk, de Provincie, via Anno, bij Europa, en bij gerelateerde Stichtingen, financiële dekking te vinden voor het opstellen van een beleidsplan Monumentenzorg, waarvan een Kerkenvisie onderdeel uitmaakt. Ook deze motie werd door de raad aangenomen.