Zorgen over zorgaanbod in dorpen

zorgwmo

Dongeradeel Sociaal maakt zich zorgen over de kleine zorgaanbieders op het platteland en het zorgaanbod in de dorpen, nu de gemeente daar binnenkort verantwoordelijk voor wordt. Met de overgang van Rijk naar gemeente moet immers ook 30% bezuinigd worden. Niet het geld maar wie zorg nodig heeft, moet centraal staan, zo vinden wij.

De WMO, de AWBZ en de jeugdzorg moeten in 2015 door de gemeente worden uitgevoerd. In een kadernotitie, die donderdag in de raad werd besproken, gaf het college aan hoe ze dat wil gaan doen. Zo is er straks één zorgaanbieder die de regie gaat voeren in een gebied/regio. Wij zijn bang dat dat ten koste gaat van de andere, met name kleine, zorgaanbieders in een gebied. Komen zij nog wel aan bod?

Kleine zorgaanbieders zijn bovendien erg belangrijk voor het zorgaanbod in de dorpen en op het platteland. Kunnen zij, onder druk van de bezuinigingen, straks nog wel blijven bestaan? En wat betekent dat voor de mensen in de dorpen en op het platteland? Kunnen zij straks nog wel de zorg krijgen die ze nodig hebben?

Allemaal vragen en nog veel onduidelijkheid. Wij dienden dan ook een tweetal amendementen in om aandacht te vragen voor onze zorgen en de kadernotitie in die zin te wijzigen. De andere fracties in de raad vonden echter dat dit al voldoende in de kadernotitie stond en stemden tegen de amendementen.

Rest ons niets anders dan de ontwikkelingen in de zorg kritisch te blijven volgen.