Sociaal in Noardeast-Fryslan (S!N) stelt schriftelijke vragen over PFOS Jelsumerfeart

Bron afbeelding: h2owaternetwerk

Onlangs kwam het bericht naar buiten dat er enorme hoeveelheden PFOS zijn aangetroffen in de Jelsumerfeart nabij Leeuwarden. In de Leeuwarder Courant van 7 maart viel te lezen dat de norm met meer dan 670  keer is overschreden. Omdat deze waterloop uitmondt in de Dokkumer Ie heeft deze constatering vrij zeker ook gevolgen voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Daarom heeft Mark de Boer namens S!N schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de aanwezigheid van PFAS of subgroepen daarvan. Ook wordt steeds meer duidelijk over de negatieve effecten van de stoffen op het menselijk lichaam. De stoffen worden door de overheid inmiddels aangemerkt ‘als zeer zorgwekkende stoffen’. De ontdekking in de Jelsumer Feart legt pijnlijk bloot dat de problematiek ook in onze regio speelt. Bovendien is de constatering illustratief voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in algemene zin in (Noardeast-)Fryslân. Het lijkt een onhaalbare operatie om in 2027 te kunnen voldoen aan de Europese afspraken onder de Kaderrichtlijn Water. 

Des te zorgwekkender is het om te lezen dat de stoffen zich mogelijk al vele jaren in het oppervlaktewater bevinden. Schoon en veilig water is essentieel voor inwoners, dieren en natuur. S!N wenst stevig vinger aan de pols te houden als het gaat om dit thema. Om deze reden is aan het college gevraagd opheldering te geven over hoe dit probleem wordt gemonitord en op welke manier wordt gecommuniceerd met instanties als it Wetterskip en de GGD.