Investeer in woningbouw met kleinschaligheid, alternatieve woonvormen en verduurzaming

Donderdagavond stond de Woonvisie op de agenda van de gemeenteraad. De Woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van onze gemeente voor de komende jaren, en is daarom één van de belangrijkste onderwerpen waarover de raad moet beslissen. Investeren in woningbouw is in deze tijd van groot belang. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis biedt kansen. Door het investeren in woningbouw profiteren ook de middenstand, het onderwijs en verenigingen, en het vergroot de leefbaarheid.

S!N heeft over dit onderwerp contact gezocht met vertegenwoordigers van de diverse dorpen. De verschillende Dorpsbelangen spreken hun complimenten uit over de Woonvisie, en vragen de gemeente nu zo snel mogelijk concrete plannen te maken en die uit te voeren.

Voor verschillende groepen moeten snel plannen gemaakt worden. Er moet geïnvesteerd worden in woningen voor jongeren (starterswoningen). Kleinschalige woonvormen worden steeds belangrijker, dus moet er ruimte komen voor kleinschalige woningbouw in dorpen. Voor ouderen moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor doorstroming naar kleinere woningen, met zo nodig zorg.

Daarnaast moet er op korte termijn gestart worden met pilots voor alternatieve woningbouw, zoals al in het bestuursakkoord werd afgesproken. Hiervoor kunnen verschillende initiatieven in aanmerking komen: bijvoorbeeld het ‘vrijplaatswonen’ (burgerinitiatieven waarbij de vrije geest een kans krijgt), oude leegstaande scholen en boerderijen geschikt maken voor woningbouw, ‘lytse huskes’ (de tiny house trend), mobiele of drijvende woningen, meer generatie woningen, kangoeroe woningen en kluswoningen. Onze gemeente zal dergelijke creatieve oplossingen moeten omarmen, om de uitdagingen op woongebied het hoofd te bieden.

Om de energietransitie een kans te geven en te verduurzamen kan er gebruik worden gemaakt van pilots van o.a. Stedin, de Gasunie en de NAM. Vanuit de Werkgroep Verduurzaming streven we naar het verduurzamen van woningen (o.a. met de energiecoach), welke wel betaalbaar moeten zijn.  

Raadslid Sjoerd Keizer pleitte er donderdagavond voor om (ver)bouwplannen positief te benaderen en mogelijkheden te creëren voor herbestemming. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Ferwert (Dockinga terrein), in Kollum (Lauwers college terrein), in Burum (plan Kingma) en in Holwerd (Masterplan).

Hoewel dit niet is vermeld in de Woonvisie, wil Keizer ook graag aandacht voor grondrente nieuwe stijl (erfpacht). Dit biedt mensen laagdrempeliger kans om een eigen woning te bouwen, zonder zelf de grond te hoeven kopen.

S!N gaat voor leefbare dorpen en stad, met een aantrekkelijke fysieke woonomgeving en sociale samenhang voor onze inwoners. Natuur, een groene omgeving, saamhorigheid, vriendelijkheid en een gemoedelijke sfeer zijn de ingrediënten om onze prachtige woongemeente te laten groeien.