Begrotingsvergadering 17 januari


Tijdens de Raadsvergadering van 17 januari 2019 werd de begroting besproken. Fractielid Sjoerd Keizer vroeg namens S!N aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • zorg voor goede klantgerichte dienstverlening voor onze inwoners en ook naar onze buurgemeente Dantumadeel.
  • raad en college: zoek de inwoners van onze gemeente op, en ga eventueel vergaderen op locatie.
  • ga voor 3-talig onderwijs op alle basisscholen.
  • breng de jeugdarmoede in beeld en maak beleid hierop.
  • zet een Economisch Platform op en hou contact met de ondernemers, zij hebben de netwerken.
  • ga bouwen naar behoefte en zet ook in op alternatieve woonconcepten.
  • maak Holwerd aan Zee mogelijk door de voorbereidingskosten te financieren.
  • S!N is voor verkoop of verhuur van stroken openbaar groen aan burgers.
  • zet in op verkeersveiligheid.
  • verbeter de communicatie over de “blauwe” container in de oude gemeente Kollumerland c.a. Wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te schenken.