Beslút 9 februari 2023

It Beslút van 9 februari leek op wat een korte avond zou worden. Totdat de agenda werd vastgesteld; er werden drie moties vreemd aan de agenda toegevoegd en de PvdA verzocht om een spoeddebat over Holwerd aan Zee. Na een schorsing van zo’n 10 minuten, gaven S!N, FNP, GBNF, CU en VVD bij monde van fractievoorzitter Manon van der Meij-Baron aan dat men niets voelde voor een spoeddebat. “Reden hiervoor is dat we de spoed niet zien. Wij willen een helder proces, waar iedereen zich goed en inhoudelijk op voor kan bereiden, juist in deze fase is dat belangrijk . Zodat we duidelijkheid kunnen geven aan Holwerd. Een spoeddebat optuigen om een signaal af te geven, zorgt wat ons betreft alleen maar voor meer ruis op de lijn” aldus Manon. Het verzoek tot een spoeddebat haalde geen meerderheid van stemmen en werd dus niet geagendeerd.

De raad ging vervolgens verder met de agenda zoals die eerder was vastgesteld. Jesse Nutma lichtte het standpunt van S!N toe aangaande de onderwijshuisvesting van De Pionier in Dokkum. Het raadsvoorstel was om hier extra budget voor vrij te maken. S!N staat heel positief staat tegenover IKC’s en dat komt in dit huisvestingsvoorstel goed aan bod. “Opvang, zorg en onderwijs onder één dak biedt alle kinderen veel kansen en vooral gelijke kansen,” benadrukte Jesse. 

Onderwijs bleef op de agenda. Manon van der Meij-Baron gaf te kennen dat S!N na een werkbezoek aan Dalton Dokkum echt de noodzaak ziet voor uitbreiding van tijdelijke huisvesting voor deze school. “Het barst echt uit z’n voegen!” Beide onderwijsgerelateerde voorstellen konden op een meerderheid rekenen. 


Het volgende agendapunt betrof de ontvlechting met Dantumadiel per 1 januari volgend jaar. In dit raadsvoorstelworden dienstverleningsafspraken uitgewerkt op het gebied van functionaris gegevensbescherming, de garage, de afvalinzameling, salarisadministratie, belastingen / WOZ en basisregistraties. In het raadsvoorstel werd geïnitieerd om dit te doen op basis van dienstverleningsovereenkomsten. De FNP diende een amendement in waarvoor S!N steun uitsprak, kortgezegd; een facturering achteraf in plaats van een dienstverleningsovereenkomst. Zodat daadwerkelijke door Dantumadiel gemaakte kosten niet worden verhaald op Noardeast-Fryslân. Dit amendement en het gewijzigde raadsvoorstel haalden het met meerderheid van stemmen. 

Aansluitend werd er gestemd over de leden van de agenda- en auditcommissie. S!N-raadsleden Keizer en Van der Staal vielen hierbij buiten de boot en werden benoemd tot plaatsvervangende leden. Daarmee waren alle agendapunten van It Beslút behandeld en ging de raad over tot behandeling van de moties vreemd op de agenda. De eerste motie van PvdA pleitte voor het NK tegelwippen. S!N stemde tegen deze motie, omdat er vanuit het huidige beleid al heel veel inzet is op biodiversiteit. S!N is van mening dat het tot uitvoering brengen van deze motie een onnodige belasting zou zijnvoor het ambtelijk apparaat. 

Tineke Admiraal hield haar maidenspeech tijdens het indienen van de motie ‘Doarpswurk’. Tineke pleitte er voor dat er een signaal afgegeven moet worden richting Provinsje Fryslân om de bezuinigingen ten koste van Doarpswurk tegen te gaan. S!N maakt zich hard voor lokale mienskip en ziet dat hierin een grote rol is weggelegd voor Doarpswurk. Doarpswurk is volgens S!N een onmisbare organisatie voor Fryslan qua kennis, inzet en verbindingskracht. De motie werd unaniem aangenomen. 

Daarna volgde er nog een motie vreemd van de FNP waarin opgeroepen werd om steun te betuigen aan de onzekere positie waar garnalenvissers zich in bevinden. Deze motie kon op steun van S!N rekenen en haalde eveneens een meerderheid van stemmen.