Schriftelijke vragen DS/S!N over verkeerssituatie bij basisschool Trije Terpen Dokkum

Dongeradeel Sociaal/S!N heeft de afgelopen maanden meermalen aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de nieuwe basisschool De Pionier in de wijk Trije Terpen in Dokkum en dan met name voor de verkeersveiligheid ter plekke. Naar aanleiding daarvan heeft wethouder De Graaf toegezegd dat “zij scherp zal toekijken op het realiseren van een veilige verkeerssituatie rond de school”.

Eind vorige week werden wij echter gebeld door de heer Simon Regnerus, die namens de bewoners van de Alde Terp, de Roderterp en de Fibula zijn grote zorgen uitte over de, in hun ogen nog altijd onveilige, verkeerssituatie bij Pionier en de aanleg van een nieuw stuk weg bij de nieuwe basisschool, waarvoor bovendien geen vergunning afgegeven zou zijn.

Naar aanleiding daarvan hebben wij, ook omdat er geen raads- of commissievergaderingen meer zijn, de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W van (nu nog) de gemeente Dongeradeel. Volgens het reglement van orde moeten deze binnen 30 dagen worden beantwoord.

1. Welke stappen heeft het College van B&W c.q. de wethouder tot dusver ondernomen om de toegezegde veilige verkeerssituatie rond de school te realiseren?

2. Welke rol ziet de wethouder daarin voor de gemeente? Is de wethouder het met Dongeradeel Sociaal/S!N eens dat de gemeente verantwoordelijk is voor het realiseren van een veilige situatie op de openbare weg bij De Pionier?

3. In hoeverre is er overleg geweest tussen de gemeente, Arlanta en de bewoners van de omliggende straten, te weten De Bauert, de Alde Terp, de Roderterp en de Fibula? Klopt het dat er alleen overleg is geweest tussen Arlanta en de bewoners van De Bauert en dat de overige bewoners geen stem hierin hebben gehad? Zo ja, wat is de daarvan de reden?

4. De bewoners van de Alde Terp, de Roderterp en de Fibula hebben op 11 oktober dringend verzocht om een onderhoud met de verantwoordelijk wethouders (zie bijlage). Klopt het dat daar, ondanks herhaaldelijk verzoek van de bewoners, door de wethouders geen gehoor aan is gegeven? Zo ja, wat is daarvan de reden?

5. Is de wethouder bereid om op korte termijn alsnog in gesprek te gaan met de bewoners en Arlanta om tot een breed gedragen, en vooral veilige, oplossing voor de verkeerssituatie bij De Pionier te komen?

6. De bewoners van de Alde Terp, de Roderterp en de Fibula hebben op 5 november jl. een handhavingsverzoek (zie bijlage) bij de gemeente ingediend om te voorkomen dat een nieuw stuk weg bij de basisschool wordt aangelegd, waarvoor, volgens hen, geen vergunning voor is verleend. Kan de wethouder uitleggen waarom voor de aanleg van dit stuk weg is gekozen en in hoeverre deze weg gaat bijdragen aan de verkeersveiligheid bij de basisschool? En klopt het dat er geen vergunning voor de weg is afgegeven? Zo ja, hoe zit dat?

7. Wat gaat de wethouder nu concreet doen om de toezegging dat “zij scherp zal toekijken op het realiseren van een veilige verkeerssituatie rond de school” gestand te doen?

Foto: Arlanta