Open brief aan wethouder Braaksma over armoedebestrijding

Geachte heer Braaksma,

Eind juni 2017 organiseerde u een expertmeeting over armoede en sociale uitsluiting. Dit na herhaaldelijk aandringen en een motie van Dongeradeel Sociaal. In een memo zegde u vervolgens toe dat u in 2018 een serie van drie à vier vervolgbijeenkomsten wilt organiseren om te komen tot nieuw minimabeleid in 2019. Met deze open brief herinneren wij u graag aan die toezegging. 2018 is inmiddels immers aardig op weg en we hebben nog geen uitnodiging voor de serie bijeenkomsten mogen ontvangen.

Met deze brief maken wij ook graag van de gelegenheid gebruik om u alvast een aantal onderwerpen aan de hand te doen voor de bijeenkomsten en het nieuw te vormen minimabeleid.

Om te beginnen zouden wij graag een duidelijke visie willen. Wat voor gemeente willen wij zijn als het gaat om armoede en sociale uitsluiting? Als Dongeradeel Sociaal/S!N zouden wij graag zien dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een gemeente is waar alle mogelijke middelen worden ingezet om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan.

De eerste stappen daartoe heeft u inmiddels gezet en daarmee hebben wij u gecomplimenteerd. Zo heeft u een schuldhulpverlener ingezet en een minimagids uitgebracht. Die gids is een uitstekend hulpmiddel en geeft een mooi overzicht van de maatregelen die de centrale overheid op dit moment biedt. Graag zouden wij nog zien dat in deze gids meer specifieke mogelijkheden naar voren worden gebracht die door de gemeente zelf zijn ontwikkeld of nog moeten worden ontwikkeld. Die gemeentelijke regelingen missen we nog.

Zoals u weet hebben wij al in 2014 aandacht gevraagd om het inzetten van ervaringsdeskundigen. Daarbij worden mensen die zelf in de armoede zitten of gezeten hebben, geschoold tot hulpverlener/coach bij het proces om uit de armoede te komen. Wij doen nogmaals een dringend beroep op u om dit op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken.

Daarnaast zouden wij graag zien dat de formulieren die moeten worden ingevuld voor de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, toeslagen en belastingkwijtschelding worden vereenvoudigd en dat de hoeveelheid formulieren wordt teruggebracht. Ervaring leert dat het invullen van die formulieren de nodige hoofdbrekens kost en meerdere uren in beslag neemt. Wij dagen u graag uit om met ons de genoemde formulieren in te vullen en zo zelf te ervaren hoe lastig en moeilijk dit is.

Het zal u bekend zijn dat armoede en sociale uitsluiting niet alleen voorkomt bij mensen die een uitkering ontvangen. Ook ZZP’ers, kleine zelfstandigen en mensen met een baan kunnen leven in armoede. Deze groep mensen wordt vaak vergeten en is vaak zelf ook niet op de hoogte van de mogelijkheden die er voor hen zijn. Wij vragen hier uw nadrukkelijke aandacht voor. Het inschakelen van het Bureau Zelfstandigen Friesland lijkt ons een prima eerste stap.

Kinderen die in armoede leven, zijn voor ons een grote zorg. Vaak blijkt dat kinderen die in armoede opgroeien, later zelf ook in armoede leven, als ze ouder zijn. Hun kinderen groeien vervolgens ook weer in armoede op. DS/S!N zou dan ook graag zien dat deze vicieuze cirkel wordt doorbroken, door te kijken hoe deze kinderen meer kansen kunnen worden geboden.

Ook zouden wij graag zien dat u de Participatiewet, zoals die in onze gemeente gehanteerd wordt, nog eens tegen het licht houdt. Volgens ons zijn er meer mogelijkheden om mensen op een positieve wijze te stimuleren om te gaan werken en hun huidige situatie te verbeteren. Onze regio kenmerkt zich door relatief veel lager opgeleide mensen. De salarissen liggen daarom niet heel hoog, wat tot gevolg zou kunnen hebben dat werken niet of nauwelijks loont. Wel geeft het veel mensen meer eigenwaarde om te werken. Er is sinds vorig jaar een positieve prikkel om te gaan werken, door in de eerste maanden minder te korten op de uitkering. Hoe zijn de eerste ervaringen hiermee?

Tot slot zouden wij graag meer inzicht willen in de besteding van de zogenaamde Kleinsmagelden in onze gemeente en zouden wij met u de discussie aan willen gaan over meer gelden om armoede en sociale uitsluiting verder aan te pakken.

Met vriendelijke groet,
namens Dongeradeel Sociaal/S!N,
Johan Lammering

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1004108086412586

Lees hier het artikel uit de Nieuwe Dockumer Courant