Hogere kosten en slechte planning bij WMO-vervoer Jobinder

Vandaag heeft Dongeradeel Sociaal/S!N de onderstaande schriftelijke vragen ingediend over de hogere kosten en slechte planning bij Jobinder. Dit naar aanleiding van de vele reacties die wij de afgelopen weken ontvingen van ouders, reizigers, chauffeurs en vervoerders. Wij willen een ieder daarvoor hartelijk bedanken!

Beste collegeleden en leden van de raad,

Na het interpellatiedebat dat Dongeradeel Sociaal/S!N vorige maand heeft gehouden, hebben wij wederom veel reacties van reizigers en chauffeurs ontvangen over Jobinder, de nieuwe mobiliteitscentrale in Noordoost-Fryslân. Naar aanleiding daarvan hebben Sjoerd Keizer en ondergetekende, namens onze partij, verder onderzoek gedaan en tevens gesproken met enkele vervoerders. Daaruit komt een uitermate zorgelijk beeld naar voren over het WMO-vervoer, zoals dat sinds 1 januari jl. wordt uitgevoerd door Jobinder.

Op 2 februari jl. heeft ondergetekende verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf in kennis gesteld van onze bevindingen en gevraagd om ons in de week van 5 februari te informeren over wat ze eraan ging doen. Op 9 februari hebben wij vervolgens zelf moeten vragen om een reactie en kregen wij een zeer algemeen antwoord van haar, waarin zij niet inging op onze voornaamste bevindingen c.q. kritiekpunten m.b.t. de kosten en planning van Jobinder. Wij vragen ons dan ook ten zeerste af of de wethouder de ernst van de situatie wel inziet.

Dat heeft ons dan ook doen besluiten om de onderstaande schriftelijke vragen in te dienen; gericht aan het college in het algemeen en verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf in het bijzonder. Wij rekenen erop dat de wethouder/het college deze vragen zo spoedig mogelijk, d.w.z. ruim binnen de maximale beantwoordingstermijn van 30 dagen, zal beantwoorden.

Leerlingenvervoer

Eerst het goede nieuws. Het lijkt erop dat het steeds beter gaat met het leerlingenvervoer van Jobinder. Na de eerste opstartweken, waarbij leerlingen te vroeg, te laat of helemaal niet werden opgehaald en soms niet op het juiste adres werden afgeleverd, ontvangen we daarover nauwelijks nog klachten. Wel worden sommige leerlingen veel vroeger dan voorheen opgehaald en bij school gebracht en komen ze later dan voorheen thuis. Ook klinkt er, vanuit de ouders, een sterk pleidooi voor een vaste chauffeur. Voor de kwetsbare groep kinderen die vervoerd wordt, is dit erg belangrijk. Een vaste chauffeur is er echter nog niet in alle gevallen.

Vraag 1.
Wat gaat de wethouder/het college doen om te zorgen dat bij het leerlingenvervoer van Jobinder met vaste chauffeurs gewerkt wordt?

Vraag 2.
Wat gaat de wethouder/het college doen om te zorgen dat leerlingen niet vroeger dan nodig door Jobinder worden opgehaald van huis en niet te vroeg op school worden gebracht?

WMO-vervoer

De problemen in het WMO-vervoer blijven daarentegen aanhouden en daarover ontvangen wij nog steeds veel klachten van reizigers. Nader onderzoek van DS/S!N onder reizigers, chauffeurs en vervoerders wees uit dat de bron van deze problemen het gebrekkige functioneren van de mobiliteitscentrale zelf is. Zo krijgen reizigers vrijwel altijd te horen dat er nog meerdere wachtenden voor hen zijn, wanneer zij naar de mobiliteitscentrale bellen. Daarnaast werken de website en inlogcodes nog altijd niet en kunnen reizigers via die weg dus nog steeds niet hun reis doorgeven.

Vraag 3.
Wat gaat de wethouder/het college doen om te zorgen dat er geen wachttijden meer zijn voor bellers naar de mobiliteitscentrale?

Vraag 4.
Wat is de stand van zaken m.b.t. het gratis maken van het telefoonnummer van Jobinder?

Vraag 5.
Wat gaat de wethouder/het college doen om te zorgen dat de website op zeer korte termijn gaat functioneren en inlogcodes gaan werken om zo reizen online te kunnen doorgeven en daarmee de telefooncentrale te ontlasten?

De grootste problemen lijken te komen door het slecht registreren en plannen van ritten. Zo komt het regelmatig voor dat er een gewone taxi voor komt rijden, terwijl door de betreffende reiziger duidelijk om een rolstoeltaxi is gevraagd. Dit heeft dan tot gevolg dat de reizigers opnieuw een rit moeten aanvragen en een uur tot anderhalf uur moeten wachten.

Vraag 6.
In hoeverre worden deze foutieve c.q. dubbele ritten geregistreerd? In hoeverre wordt de wachttijd voor reizigers die op die manier ontstaat, meegenomen in de evaluatietabellen die we onlangs hebben gekregen? Immers, een taxi kan twee keer op tijd komen en als zodanig worden geregistreerd, terwijl reizigers door een verkeerd type taxi toch een uur à anderhalf uur hebben moeten wachten.

Ook horen we verhalen van mensen die zo lang moesten wachten, dat ze uiteindelijk maar een vriend, kennis, familielid of een reguliere taxi hebben gebeld om thuis te komen.

Vraag 7.
In hoeverre worden deze ritten geregistreerd en hoe zien we die terug in de evaluatietabellen? Het gaat daarbij dus om ritten die geannuleerd worden of waarbij niemand meer aanwezig is wanneer de taxi de reiziger uiteindelijk op komt halen.

De meeste problemen komen voort uit de gebrekkige planning bij de mobiliteitscentrale. Zo horen wij dat zittende, en dus ervaren, planners van de oorspronkelijke taxibedrijven niet zijn overgenomen door Jobinder en dat zelfs telefonisten inmiddels worden opgeleid tot planner om in het tekort aan planners te voorzien.

Vraag 8.
Klopt het dat de ervaren planners van de oorspronkelijke taxibedrijven niet zijn overgenomen door Jobinder? Wat is daarvan de reden?

Vraag 9.
Klopt het dat Jobinder moeite heeft om aan goede planners te komen en dat telefonisten worden opgeleid tot planner? Welke gevolgen heeft dit voor de planning, en dus voor de dienstverlening, van Jobinder?

Wij horen dat de bezettingsgraad van taxi’s en busjes van Jobinder op dit moment erg laag is, omdat het, door het gebrek aan goede planners, onvoldoende lukt om ritten op elkaar aan te laten sluiten en afzonderlijke reizigers groepsgewijs te laten reizen. Chauffeurs maken bijvoorbeeld melding van busjes die leeg van Surhuisterveen naar Ferwert reizen om vervolgens één reiziger op te pikken.

Vraag 10.
Graag ontvangen wij cijfers m.b.t. de huidige bezettingsgraad van de taxi’s en busjes van Jobinder en het gemiddeld aantal kilometers dat per taxi/busje momenteel gereden wordt.

Door de lage bezettingsgraad en de slechte planning zouden er op dit moment standaard 50 à 60 taxi’s en busjes per dag meer rijden voor Jobinder dan vorig jaar voor de taxibedrijven die toen het WMO-vervoer verzorgden. Bij pieken rijden er, naar schatting, zelfs wel 100 busjes meer dan vorig jaar. Onderzoek leert dat door de mobiliteitscentrale voor januari en februari veel meer busjes zijn ingehuurd dan bij de aanbesteding was afgesproken. Een vervoerder meldt dat hij één busje zou leveren volgens de afspraken bij de aanbesteding, maar dat hij nu al voor de tweede maand achtereen 6 à 7 busjes voor Jobinder op de weg heeft.

Vraag 11.
In hoeverre is de wethouder/het college op de hoogte van de grotere inhuur van taxi’s en busjes dan bij aanbesteding met Jobinder is afgesproken? Graag ontvangen wij cijfers van de ritten die tot dusver zijn uitgevoerd afgezet tegen de afspraken bij de aanbesteding.

Vraag 12.
Deze extra ritten worden overigens keurig door de vervoerders gedeclareerd en door Jobinder uitbetaald. In hoeverre hebben deze extra ritten extra kosten tot gevolg voor de betrokken gemeentes? Graag ontvangen wij cijfers van de kosten van de mobiliteitscentrale en de uitgevoerde ritten tot nog toe afgezet tegen de begrote kosten bij aanvang van Jobinder.

Vraag 13.
Wat zijn, met het oog hierop, de verwachte kosten voor de komende maanden?

Vraag 14.
Wat gaat de wethouder/het college concreet doen om de problemen in het WMO-vervoer, met name met betrekking tot de planning, op zo kort mogelijke termijn op te lossen?

Vraag 15.
Klopt het dat Arriva de geplande samenvoeging van de Opstapper met Jobinder heeft uitgesteld? Zo ja, wat is daarvan de reden? En wat zijn daarvan de gevolgen voor de mobiliteitscentrale?

Vraag 16.
Is de wethouder/het college het met ons eens dat het college verantwoordelijk is voor het goed functioneren van het vervoer in onze gemeente zoals dat aan Jobinder is uitbesteed?

Tot zover onze vragen. Wij zien de antwoorden graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens Dongeradeel Sociaal/S!N,
Jouke Douwe de Vries

Lees hier het artikel op Omrop Fryslân en luister naar de reactie van Jouke Douwe de Vries

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/959810724175656

Foto: RTV NOF