Reactie op memo college over huishoudelijke hulp

huishoudelijkehulp_lc2jan15

Op 8 januari kwam wethouder Boorsma met een memo, waarin hij reageerde op het artikel van Dongeradeel Sociaal in de Leeuwarder Courant van 2 januari over de huishoudelijke hulp. Hieronder vindt u de memo die Dongeradeel Sociaal op haar beurt indiende als reactie op de memo

Memo

Aan: Gemeenteraad
Van: Dongeradeel Sociaal
Datum: 29 januari 2015
Betreft: Reactie DS op reactie college op artikel LC 2 januari 2015

Geachte raadsleden,

Graag willen wij reageren op de memo van wethouder Boorsma d.d. 8 januari 2015, waarin hij reageert op het artikel van Dongeradeel Sociaal in de Leeuwarder Courant van 2 januari jl. met de titel ‘Dongeradeel riskeert nieuwe rechtszaken’.

De wethouder gaat daarbij in op enkele specifieke punten, zoals met wie en op welke wijze gesprekken gevoerd zijn m.b.t. het stopzetten van de huishoudelijke hulp. Wij constateren dat de wethouder erkent dat de zaken die Dongeradeel Sociaal aanvoert, kloppen, maar dat hij bestrijdt dat hij handelt in strijd met de gerechtelijke uitspraak.

Dongeradeel Sociaal heeft zich verdiept in de gerechtelijke uitspraak en informatie ingewonnen bij diverse belangenorganisaties en deskundigen in den lande. En wij blijven bij onze stelling dat de gemeente Dongeradeel met haar handelswijze inzake de huishoudelijke hulp rechtszaken riskeert. Zie daarvoor ook de bijlagen met een artikel uit het Algemeen Dagblad van gisteren en een artikel van de website van belangenorganisatie Ieder(in) die eerder ook betrokken was bij de rechtszaak in Dantumadeel.

Daarnaast constateren wij n.a.v. de antwoorden van de wethouder dat de extra gelden die van rijkswege zijn verstrekt, de zgn. Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT), in onze gemeente nog niet zijn ingezet. Voor Dongeradeel Sociaal is dat onbegrijpelijk, zeker gezien de nijpende situatie waarin sommige burgers verkeren door de wijze waarop de gemeente Dongeradeel omgaat met de huishoudelijke hulp.

Wij betreuren het ten zeerste dat wij ons verhaal via de krant naar buiten moesten brengen, omdat onze aanvraag voor een interpellatiedebat in de raad van 18 december jl. niet werd gehonoreerd door ChristenUnie, FNP, CDA en PvdA. Een unicum in de raad van de gemeente Dongeradeel, waar de laatste decennia, als een soort ‘gentlemen’s agreement’, altijd werd ingestemd met een dergelijk debat.

Wij vonden de oproep van wethouder Boorsma in de commissievergadering van 8 januari jl. om de discussie vooral binnen de muren van de raadszaal te houden, dan ook volstrekt misplaatst. ‘Zijn’ partij, de ChristenUnie, was immers de initiator van het wegstemmen van het interpellatiedebat. Bovendien bracht hij de memo in en lichtte hij die toe bij het punt ‘mededelingen’, waarna wederom geen discussie gevoerd mocht worden.

Als democratisch gekozen partij zullen wij ons geluid blijven laten horen. Binnen en buiten de raad. Zeker als wij denken dat dat in het belang is van de inwoners van onze gemeente.

Bijlage 1: Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het ons – Website Ieder(in)
Bijlage 2: Rechter is druk met huishoudelijke hulp

Lees hier de memo van Dongeradeel Sociaal incl. bijlagen d.d. 29 januari 2015
Lees hier de memo van het college d.d. 8 januari 2015
Lees hier het artikel in de Leeuwarder Courant d.d. 2 januari 2015