Bijzondere begrotingsraad

alternatievebegroting2015

En weer legde de coalitie onze alternatieve begroting zonder enige discussie naast zich neer. Erg teleurstellend! En dat terwijl alle punten uit onze alternatieve begroting van vorig jaar zijn overgenomen in de begroting van dit jaar. Ook toen wilde de coalitie niets van onze voorstellen weten.

Vorig jaar was al duidelijk dat er de komende jaren 2,5 miljoen bezuinigd moest worden. Om dat bedrag te halen, zo stelden wij toen, zou er geen geld meer gestopt moeten worden in dure projecten als het Súd Ie-project. De coalitie stemde toen nog wel in met fase 1 van het Súd Ie-project, maar schrapt nu fase 2 en 3 door een bezuiniging van bijna 7 ton op het zogenaamde ANNO-budget. Dat betekent dat er straks, na voltooiing van fase 1, nog steeds geen kruiser door de Súd Ie kan. De bruggen zouden namelijk pas opgehoogd worden in fase 2. Het enige voordeel is nu dat in fase 1 het achterstallig onderhoud aan de walbeschoeiingen rond de Bolwerken en aan de Súd Ie wordt aangepakt. Daar was in de afgelopen tientallen jaren geen geld voor gereserveerd en dat moest nu vele tonnen kosten.

Maar dat wilde de coalitie vorig jaar niet horen en besluiten over bezuinigingen moesten vooral over de verkiezingen heen getild worden. En dat is jammer, zo stelde Dongeradeel Sociaal tijdens de begrotingsraad, want uit angst voor de kiezer is toen geen begin gemaakt met de bezuinigingen en dat had dit jaar al de nodige financiële lucht kunnen geven.

Het blijft dan ook zuur dat de coalitiepartijen, maar ook de andere fracties, vorig jaar niet over onze alternatieve begroting wilden praten. Dan had ook de bezuiniging van 6 ton op het wegenonderhoud al in kunnen gaan, zoals wij toen al voorstelden, en had de buffer voor het eigen risico voor de WWB (Wet Werk en Bijstand) al met 2,5 ton teruggebracht kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over het terugbrengen van het tekort op de sociale werkvoorziening NEF met 5 ton. Stuk voor stuk voorstellen uit onze alternatieve begroting van vorig jaar die nu in de huidige begroting staan.

Verwijten
Maar dat mochten wij tijdens de begrotingsraad niet zeggen, want dat was, volgens de FNP, ‘arrogant’ en ‘niet constructief’. Nee, FNP, opnieuw een alternatieve begroting zonder discussie naast je neerleggen, dat is pas constructief! Het CDA noemde ons zelf ‘onbetrouwbaar’. Niet vanwege onze alternatieve begroting, maar vanwege onze proteststem tegen het afschaffen van de huishoudelijke hulp 1. En om die reden wilde ook het CDA niet op onze alternatieve begroting ingaan. Een absoluut zwaktebod, wat ons betreft, zowel van CDA als FNP. Als kritiek lastig wordt gevonden, is het blijkbaar de nieuwe tactiek om ons verwijten te maken. Dit in plaats van de discussie voeren en met argumenten komen.

Nou, dan kennen ze ons nog niet! Wij zullen deze coalitie kritisch blijven volgen. Of CDA en FNP de kritiek nu willen horen of niet.

Want hoe komt het straks met de nieuwe bezuinigingen op het gemeentelijk personeel? Er ligt namelijk nog steeds geen plan. En hoe komt het met deze bezuiniging nu al het personeel valt onder de nieuwe gefuseerde ambtelijke organisatie van de gemeentes in DDFK-verband? De eerste bezuiniging van 2,5 ton die voor 2015 staat gepland, wordt al niet gehaald. Daarvoor moet de coalitie nu al een greep in de algemene reserve doen.

Wij hadden graag een discussie willen voeren over de inhuur van, over het algemeen duur, extern personeel (met uitzondering van het personeel van de sociale werkvoorziening NEF), maar dat wilde de coalitie niet. En hebben wij straks nog wel wat te zeggen over de ambtelijke organisatie in DDFK-verband? Ook een discussie die CDA en FNP niet aan wilden gaan. Laat staan dat we het mochten hebben over het aanstellen van een nieuwe bedrijvencontactfunctionaris voor € 80.000,-. Onbegrijpelijk vinden wij dat, als je aan de andere kant tonnen wilt bezuinigen op je personeel.

Verhoging afvalstoffenheffing
En dan de verhoging van de afvalstoffenheffing. Wij wilden die schrappen, omdat die zwaar valt voor mensen met een laag inkomen. Zeker na de recente huurverhogingen en de hogere zorgkosten; ook door de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente. Maar daar wilden de andere partijen niets van weten. Zij kwamen met iets anders, nl. een eenmalige vermindering van de gemeentelijke belastingen met een paar tientjes. Kosten: € 270.000,- En ook daarvoor wordt een greep in de algemene reserve gedaan. In totaal dus al voor meer dan een half miljoen. En dat terwijl we dat geld de komende jaren nog wel eens hard nodig kunnen hebben om tegenvallers op te vangen, bijvoorbeeld bij de decentralisaties.

En hoe komt het in 2016? Gaan we dan weer € 270.000,- uittrekken om de verhoging van de afvalstoffenheffing te compenseren? “Dan gaan we het opnieuw bekijken,” zo luidde de reactie van de andere partijen. Struisvogelpolitiek, noemen wij dat.

Toezeggingen
De coalitie wilde niet discussiëren over onze amendementen, maar het college deed wel enkele toezeggingen m.b.t. onze voorstellen. Zo komt het college binnenkort met plannen voor Holwerd aan Zee, een cultuurfonds en het gebouw Het Bolwerk. Ook al is daar nu nog geen geld voor en zit er amper nog geld in de algemene reserve. Wij zullen dit kritisch blijven volgen.

Voorlopig kan het gebouw Het Bolwerk in ieder geval nog een half jaar open blijven, zo zegde de wethouder toe. Ondertussen wacht de initiatiefgroep die het Bolwerk als activiteitencentrum wil behouden, met smart op antwoord van wethouder op hun plannen, zo hoorden wij. Werk aan de winkel dus!

Ook ons voorstel om de subsidie voor Dokkum Cultureel voor 3 jaar toe te zeggen, zodat zij de culturele activiteiten voor de koopzondagen vooruit kan plannen, leverde een toezegging van wethouder De Graaf op dat zij dit mee zal nemen in de nieuwe cultuurnota.

Bijzonder
Al met al was het een bijzondere begrotingsraad. Zeker voor ons als Dongeradeel Sociaal. Aan de ene kant werden al onze voorstellen van vorig jaar gehonoreerd en aan de andere kant werden wij onheus bejegend en werd onze alternatieve begroting ook dit jaar weer totaal genegeerd; met als positieve uitzondering ABD en VVD overigens.

Met de punten van vorig jaar en de toezeggingen van het college dit jaar hebben wij wél ingestemd met de huidige begroting. Ook om te laten zien dat wij best constructief mee willen denken. Bij onze instemming hebben wij wel een voorbehoud gemaakt m.b.t. de afvalstoffenheffing, de grepen uit de algemene reserve en de bezuinigingen op het personeel incl. het aantrekken van een nieuwe bedrijvencontactfunctionaris.