Overleg Roobol, werkbezoek Fyzje Hallum en gastles lokale politiek

Tweejaarlijks overleg Roobol

ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basis Onderwijs Lauwersland. Het is een verzameling 11 openbare en 2 samenwerkingsscholen in de regio Noordoost Friesland, verenigd in een stichting. Daarnaast heeft ROOBOL 1 samenwerkingsschool die aangestuurd wordt vanuit de Noventa organisatie. De scholen vanROOBOL zijn gelokaliseerd in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Elke school heeft zijn eigen schoolprofiel en eigenheid. Ieder jaar worden raadsleden uitgenodigd voor het overleg tussen gemeenten, Roobol en haar raad van toezicht. Begin 2023 is afgesproken om dit overleg tweejaarlijks te laten plaatsvinden. Vanuit de S!N-fractie was Marije hierbij aanwezig op dinsdag 16 april om te horen hoe Roobol leren fantastisch maakt.

Afgelopen jaar ontving Roobol drie maal een G(oed) van de onderwijsinspectie. Met maar slechts 6 andere schoolbesturen in Nederland die dit kunnen zeggen, onderscheidt Roobol zich hiermee. De aanwezigen werden verder bijgepraat over de functie van de school bij het verder versterken van de sociale basis. Men is op dit moment volop bezig met de volgende ambities:

1. Zorg en Onderwijs: een goede samenwerking bewerkstelligen tussen onderwijs, opvang, zorg en jeugd, zodat dit bijdraagt aan de ontwikkelkansen van kinderen. Men betrekt hierbij ketenpartners intensief bij en met hen zorgt men voor een gestructureerd team van experts dat verbonden is aan de school of het IKC, waarbij ‘één kind, één plan’ het uitgangspunt is.


2. Rijke schooldag: vanuit de integrale kindaanpak wordt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek, cultuur, spel en zorg in samenhang aangeboden. Waarbij gezonde leefstijl een uitgangspunt is en cultuur en sport uit de omgeving direct betrokken zijn in de school. Het brede aanbod draagt bij aan gelijke kansen voor kinderen.


3. Adequate huisvesting: de schoolgebouwen en de schoolpleinen vormen de inspirerende leeromgeving voor haar leerlingen. Men zet in op het aanpassen van de scholen aan de eisen van de toekomst.

Werkbezoek Fyzje Hallum

Op woensdag 17 april werden de gemeenteraad bijgepraat over de Fyzje op Hallum. Marije vertegenwoordigde op deze avond de S!N-fractie en raakte onder de indruk van de inzet en mentaliteit van de Hallumers. Hallum wol troch! De raadsleden werden geïnformeerd over de integrale aanpak op energie, woningbouw en de warmtetransitie. De ontwikkelingen in Hallum volgen elkaar snel op en de uitdagingen zijn groot. Omdat deze onderwerpen raakvlakken en overlap met elkaar hebben, is het nodig om in gezamenlijkheid (de gemeente, het dorp Hallum, de provincie) de handschoen op te pakken. Dat deze drive en gezamenlijkheid er in Hallum wel in zit bleek uit de organisatie van de avond, waarbij Doarpsbelang Hallum e.o., de Hallumer Ondernemers Club (HOC) en de gemeente de raadsleden informeerden over de uitdagingen, mogelijke oplossingen en mogelijke denkrichtingen.

Lokale politiek en de kinderburgemeester

Op donderdagochtend mocht Manon een gastles geven op CBS De Hoeksteen in Dokkum. Dit ging over (lokale) politiek en de functie van de kinderburgemeester. S!N vindt het erg belangrijk om jongeren te betrekken bij de politiek. De enthousiast geworden kinderen kunnen zich opgeven voor de verkiezing tot kinderburgemeester. Zij mogen dan een jaar lang kinderburgemeester in onze gemeente Noardeast-Fryslân zijn. Wist je dat één van de twee buddy’s van de kinderburgemeester Ruurd-Jan is?