Mondelinge vragen rijksgeld bibliotheken en afvallozing in de Waddenzee

Tijdens It Beslút van 1 juni bevroeg Marije het college over het rijksgeld voor bibliotheken en de lozing van vuilwater in de Waddenzee.

Bibliotheken:
De staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu onderschrijft het belang van bibliotheken en ziet deze als de samenleving in het klein. De afgelopen jaren hebben er veel bezuinigingen en decentralisaties plaatsgevonden m.b.t. bibliotheken. Er zijn dan ook door het hele land veel bibliotheken gesloten. In het coalitieakkoord staat ‘Een volwaardige bibliotheek in elke gemeente’. Die regel uit het akkoord heeft Uslu aangewend om geld vrij te maken, zij stelt zich ten doel om van bibliotheken een bruisende huiskamer te maken. Daarnaast gaan bibliotheken laaggeletterdheid en ontlezing tegen. Om dit te realiseren heeft de staatssecretaris 17,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de positie van bestaande bibliotheken en het eventueel heropenen van eerder gesloten locaties. Volgend jaar stelt de staatssecretaris 38,4 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten dienen hiervoor een plan te maken en kunnen dit vanaf 15 mei indienen bij het ministerie.

Vraag: wordt dit ook door onze gemeente gedaan en hoe ziet de gemeente de mogelijkheid om eerder gesloten locaties te heropenen?

De wethouder antwoordde hierop dat er in Hallum, Kollum en Dokkum volwaardige bibliotheken zijn en in Easternijtsjerk een huiskamerbibliotheek. Daarnaast is er nog DBoS (De Bibliotheek op School) dat zorgt voor bibliotheken op scholen. Op 23 mei heeft de gemeente, in overleg met de bibliotheek-organisatie, een plan ingediend voor het initiatief van de staatssecretaris om te kijken hoe een deel van dit geld naar onze gemeente toe kan komen. Mocht de gemeente hiervoor geld toegekend krijgen zal dit geld worden aangewend om de bibliotheken conform dit ingediende plan te faciliteren. Dit plan bestaat er o.a. uit om uit te breiden in Easternijtsjerk wat betreft openingstijden en collectie. Daarnaast zal men kijken naar het openen van een soortgelijke huiskamerbibliotheek in Holwert.

Afvallozing in de Waddenzee:
Op 10 november stelden Statenfracties schriftelijke vragen over de lozing van direct en indirect afvalwater op de Waddenzee door bedrijven al dan niet gevestigd in de provincie Fryslân. Op 6 december beantwoordde gedeputeerde staten deze vragen. Er werd toen geantwoord dat er slechts sprake was van 1 bedrijf dat direct afvalwater loost in de Waddenzee. Op 8 mei echter deelt minister Harbers in een brief een lijst waaruit blijkt dat er sprake is van veel meer bedrijven. Dit heeft op 12 mei gezorgd voor vervolgvragen bij de statenfracties. Dat maakte de S!N-fractie nieuwsgierig.

Vraag: Vindt er ook lozing van afvalwater in de Waddenzee plaats door bedrijven in onze gemeente?

De wethouder antwoordde hierop dat hij en zijn ambtenaren de lijst van minister Harbers uitvoerig bekeken hebben en daaruit geconcludeerd dat er geen sprake is van lozing van afvalwater in de Waddenzee binnen onze gemeente.