Mondelinge vragen over loket burgerzaken Dokkum

Tijdens It Beslút van 1 juni vertelde Sjoerd dat de fractie S!N signalen ontvangt van inwoners over de wachttijden bij het loket burgerzaken in Dokkum. Hij stelde daarom de volgende vragen aan het college:

1. Wat gaat het college doen om deze lange wachttijden te beperken?
2. Klopt het dat er op dit moment maar 1 loket beschikbaar is?
3. Op de website van onze gemeente staat dat het gemeentehuis in Damwâld ook nog geopend is voor afspraken. Geldt dit ook nog voor de inwoners van Noardeast-Fryslân?

De wethouder antwoordde hierop dat het college zich niet herkende in lange wachtrijen vanwege het systeem om afspraken in te plannen. Dit wordt in het algemeen ook gemonitord, men kan hierbij ook de klanttevredenheid aangeven. Er wordt gestreefd naar een 7.5, hierop wordt op dit moment een 8 gescoord. Er zijn op dit moment 2 loketten geopend, ook dit wordt gemonitord in verband met benodigde op- of afschaling. De wethouder gaf ook te kennen dat de inwoners uit Noardeast-Fryslân in Dokkum terecht kunnen voor burgerzaken en niet in Damwâld.

Hierop vroeg Sjoerd zich af hoe het kon dat dit toch nog op de website staat. Volgens de wethouder had hij de opdracht gegeven om het van de website te halen en was het inmiddels verwijderd. Dit bleek bij een controle door de S!N-fractie diezelfde avond nu inderdaad het geval.