Beslút 23 februari 2023

It Beslút van donderdag 23 februari 2023 startte met het verzoek tot een interpellatie-debat omtrent het project ‘Holwerd aan Zee’. CDA, PvdA, BVNL en CU wilden vooral weten wat wethouder Braaksma met een eerdere uitspraak over ‘Plan B’ had bedoeld. Toen dit was opgehelderd kon de raad beginnen aan de agenda van It Beslút.

Opvang 12 minderjarige statushouders Nidos
Vanuit de Keppelstraat Dokkum, had zich een inspreker gemeld. Om die reden werd het agendapunt m.b.t. het raadsvoorstel Nidos naar voren gehaald. De avond er voor, tijdens de inloopavond georganiseerd door Nidos, had de fractie van S!N al van inwoners uit deze straat gehoord dat er sprake is van problematische overlast in het weekend. Overlast die volgens S!N los staat van de komst van de jongeren vanuit Nidos.

Om die reden vroeg Manon van der Meij-Baron ook aandacht voor deze overlast. Manon stelde vervolgens dat S!N staat voor de opvang van mensen die gevlucht zijn, een veilige plek hebben gezocht en deze hebben gevonden. Nidos had tijdens de inloopavond al duidelijk uitgelegd wat haar organisatie zou inzetten om er voor te zorgen dat de jongeren veilig gehuisvest worden. Om die reden kon S!N de motie van het CDA, die later werd ingetrokken, niet steunen.

Hamerpunten
Met hamerslag werden bestemmingsplan transformatorstation Hallum, wijziging statuten stichting Roobol, wijziging raad van toezicht Elan onderwijsgroep, begroting 2023 Elan en de decembercirculaire 2022 vastgesteld.

Visie Sociaal Domein
Vervolgd werd met de visie op het Sociaal Domein. Manon betoogde bij monde van fractie van S!N dat zij kan instemmen met de visie zoals die er nu ligt. In november 2022 heeft S!N samen met andere partijen een amendement ingediend m.b.t. De wachtlijsten WMO. Deze werd uiteindelijke door de hele raad gesteund.

Belangrijkste punt daarbij was het voorkomen van wachtlijsten. Inmiddels zijn daar stevige maatregelen toe genomen. Manon benadrukte dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over evaluatiemomenten en monitoring op basis van data. Die monitoring wordt voortdurend gedaan en zal periodiek aan ons als raad worden verstrekt. Zij vroeg de wethouder hoe dat gaat gebeuren en welke data de raad kan verwachten.

Wethouder De Vries gaf hierop aan de raad binnenkort en regelmatiger op de hoogte gehouden gaat worden van ontwikkelingen en de beschikbare data. Dit zit nog in de pijplijn.

Kenniscluster verzilting
‘Ik kom in bytsje mei it sâlt at it aai op is’ sloot Mark de Boer als hekkensluiter de eerste termijn aangaande het raadsvoorstel deelname kenniscluster verzilting. Gevraagd werd om als gemeente deel te nemen aan dit kenniscluster. Mark betoogde dat wij als kustgemeente keer op keer geconfronteerd met de uitdagingen die het water aan de andere kant van de dijk met zich meebrengt. Niet alleen het water dat mogelijk over de dijk dreigt te komen, vormt een uitdaging, maar ook het water dat onder de dijk door voor verzilting van onze landbouwgronden zorgt, is een uitdaging. Dit is een uitdaging die het karakter van Noardeast-Fryslan als landbouwgemeente kan bedreigen. Het nadenken over innovatieve oplossingen en alternatieve vormen van landbouw is voor de toekomst van groot belang. Een juiste uitwisseling van kennis is daarbij essentieel. Uit het raadsvoorstel blijkt dat verschillende organisaties die zich bezig houden met verzilting aangeven dat de versnippering van kennis problemen geeft bij het vormgeven van beleid en het uitvoeren van onderzoekstrajecten. Mede om deze reden juicht S!N een bundeling van kennis en ervaring door de oprichting van een kenniscluster van harte toe.

Aankoop ruilgrond Rondweg Wânswert
Ruurd-Jan Torensma kwam in actie toen de raad werd gevraagd om akkoord te gaan met de aankoop van gronden, zodat deze verruild kunnen worden voor de aanleg van de Rondweg om Wânswert. Dit is een uitzonderlijke situatie betoogde Ruurd-Jan, het komt niet vaak voor dat agrarische grond in de verkoop komt. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst weer snel gebeurt. Naast dat dit dus een mooie kans is, is het tegelijkertijd voor grondeigenaren niet wenselijk dat hun perceel doorsneden wordt. Het ruilen van de gronden zorgt voor minimale schade en dus ook minimale schadevergoedingen. Dat is financieel gunstig. Ruurd-Jan verzocht de wethouder, hoewel er gesprekken zijn geweest met grondeigenaren, om binnenkort met alle grondeigenaren in gesprek te gaan die dit betreft.