Ferwert en Hegebeintum nemen zelf heft in handen met dorpsvisie


V.l.n.r. Sjoerd Keizer (S!N), Pyt Nauta en Sjak Papma (DBFH) en Rebecca Slijver (S!N)

“Ik bin allergysk foar it wurd ‘krimp’. Der is in soad mooglik yn in doarp, mar dan moatte je wol sels it heft yn hannen nimme.” Aan het woord is Pyt Nauta uit Ferwert. Hij is lid van de projectgroep die met de inwoners van Ferwert en Hegebeintum werkt aan een dorpsvisie. Het concept ligt er nu. Reden voor S!N om hem te bezoeken en te horen wat de toekomstplannen zijn.

“We hawwe hjir in aktyf ferieningslibben en der hat ek altyd in aktiviteitekommisje west, mar in doarpsbelangeferiening wie der net,” zegt Nauta. “Wy hawwe it doarp by-inoar roppen om fan ûnderop sels oan de slach te gean.” Dat resulteerde in de oprichting van DBFH (Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum). “Om ta de doarpsfisy te kommen, hawwe wy in ynspiraasjejûn hâlden,” vertelt bestuurslid Sjak Papma van DBFH. “En der komt no beweging.”

De inspiratiesessie leverde maar liefst 26 ideeën op die ondergebracht zijn binnen 7 thema’s: wonen en woonomgeving, onderwijs, recreatie en toerisme, zorg en welzijn, bedrijvigheid en werkgelegenheid, duurzaamheid en sport en cultuur.

Wonen en woonomgeving
Wonen en woonomgeving is op dit moment het belangrijkste thema. “In soad jongelju wolle hjir wol wenjen bliuwe,” stelt Nauta, “mar dy wolle net hiere, mar keapje. Dêrom moatte der foldwaande starterswenten wêze. Op dy wize bliuwe de jonge minsken yn it doarp en kinne je de fergrizing tsjingean.”

“Dan moatte je wol soargje dat der foldwaande foarsjennings bliuwe en dat de wenomjouwing opknapt wurdt,” zegt Papma. “Wy hawwe hjir in prachtich doarpssintrum, mar we moatte ek tinke om ferpaupering.” Papma wijst ons op een pand in de Hoofdstraat, dat in slechte staat van onderhoud verkeert.


Het verpauperde pand (rechts, wit) aan de Hoofdstraat in Ferwert

Dat Ferwert zelf het heft in handen heeft genomen, blijkt onder andere uit het feit dat bewoners gezamenlijk dorpscafé ‘t Hoekje hebben gekocht. Daarnaast hebben bewoners van het Vrijhof zelf gezorgd dat dit mooie stukje dorpscentrum goed onderhouden blijft.


Het Vrijhof in Ferwert

Vanuit DBFH hebben Nauta en Papma contact gezocht met woningcoöperatie Noordwest Friesland. “Yn Ferwert hawwe wy altyd fiersten te folle hierwenten hân,” aldus Nauta. “Foar de takomst fan it doarp is it wichtich dat der mear betelbere keapwenten foar starters komme.” Daarom zijn ze nu in gesprek met de woningcoöperatie over de Gasthuisstraat in Ferwert. Het plan is om daar 12 huurwoningen te slopen en 8 nieuwe huurwoningen terug te bouwen. Nauta: “Wy soenen leaver sjen dat der 4 nije hierwenten komme en 4 starterswenten. We hawwe konkreet nammen op papier fan minsken dy’t ynteresse foar dy starterswenten hawwe.”


De Gasthuisstraat in Ferwert. De woningen staan al voor een groot deel leeg met het oog op de sloop.

“Fierder binne wy mei de wenningkoöperaasje yn petear om âldere wenten op te knappen en ‘levensloopbestendig’ te meitsjen,” zegt Papma. Zo komt ook het gemeentehuis in Ferwert ter sprake. Als de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân per 1 januari 2019 een feit is, zouden daar bijvoorbeeld appartementen in kunnen komen. “Dêr is grif belangstelling foar,” volgens Nauta. “It is in prachtich plakje sa midden yn it sintrum.”

Recreatie en toerisme
Een ander speerpunt is recreatie en toerisme. Zo zit Papma namens DBFH in het project ‘Vitale Waddenkust’. “Wy moatte it Waad as Werelderfgoed folle mear ‘fermarkte’,” vindt hij. “Hegebeintum soe noch folle mear toeristen lûke kinne en ek it Noarderleech soe tagonkliker makke wurde moatte.”

Nauta en Papma zien de dorpsvisie dan ook als een ‘libjend dokumint’. Door in gesprek te blijven met de bewoners van Ferwert en Hegebeintum worden steeds weer zaken toegevoegd en bijgesteld.

“De gemeente soe dit fasilitearje moatte,” aldus Papma. “De DOM-projecten binne prachtich, mar der is net genôch jild mear foar inisjativen út alle doarpen.”

S!N zou dan ook graag zien dat er weer een wijken- en dorpenfonds komt. “Der moat ien op setten wurde fan de gemeente út, dy’t jild binnenhellet foar dit soarte fan doarpsprojekten,” aldus Sjoerd Keizer van S!N, “want deselde tema’s as hjir yn Ferwert spylje ek yn oare doarpen. Lûkers fan it doarp út, lykas Nauta en Papma, binne dan ek fan grut belang.”

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/955483994608329

Foto’s: Jouke Douwe de Vries, S!N