DS en VVD willen gemeentelijk onderzoek naar functioneren Raad van Toezicht Roobol

burgerschoolroobol

Er komt een nog een onderzoek bij Roobol. Dit keer naar het functioneren van de Raad van Toezicht. Met als opdrachtgever… de Raad van Toezicht van Roobol zelf. Dat meldde diezelfde Raad van Toezicht woensdag tijdens de informatiebijeenkomst voor raadsleden van Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen. Dongeradeel Sociaal vindt dit zeer onwenselijk, omdat het van groot belang is dat dit onderzoek onafhankelijk gebeurt. Dongeradeel Sociaal wil daarom, samen met de VVD, een motie indienen om dit onderzoek niet door de Raad van Toezicht, maar door de betrokken gemeentes te laten doen.

Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries drong er woensdagavond, namens Dongeradeel Sociaal, meerdere keren bij de Raad van Toezicht op aan om zelf op te stappen. Om op die manier schoon schip te maken en de wind in de zeilen te geven voor een nieuwe koers onder leiding van basisschooldirecteuren Willem Wouda en Reiny Kas die komend jaar tijdelijk het bestuur van Roobol op zich nemen. Maar van opstappen wilde de Raad van Toezicht niets weten. Ook niet na het kritische rapport dat onlangs verscheen en naar aanleiding waarvan Roobol-bestuurder Trees Galema in april opstapte. De Raad van Toezicht gaf aan dat zij “oprecht” vindt dat zij “niet nalatig” is geweest in het vervullen van haar toezichthoudende rol.

En dat terwijl er in het rapport snoeiharde conclusies staan over de communicatie, de medezeggenschap en het beleid van de laatste jaren. Zo was de communicatie erg slecht, werd de medezeggenschap meermalen genegeerd en is er onvoldoende draagvlak gecreëerd voor veranderingen in het beleid. “Tot aan afgelopen december, 2014, heeft ons geen enkel signaal bereikt dat de medezeggenschap op zo’n manier niet goed gaat als nu uit het onderzoek gebleken is,” verweerde de heer Verbunt van de Raad van Toezicht zich. “Er waren af en toe wel incidenten (..) maar er was geen enkele aanleiding om actiever te zijn dan we geweest zijn.” Ondertussen liggen er maar liefst 4 verschillende klachten over de slechte medezeggenschap bij Roobol bij de landelijke geschillencommissie.

Rapport blijft geheim
Tijdens de bijeenkomst werden de conclusies van het rapport gepresenteerd, maar het rapport zelf bleef geheim, omdat met oud-bestuurder Galema “een overeenkomst is gesloten dat we hier niet verder uitspraken over gaan doen”, aldus voorzitter Willie van der Galiën van de Raad van Toezicht. “Jullie krijgen dus niet alle informatie, jullie krijgen de informatie die wij jullie willen geven.”

Inmiddels liggen veel van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport al wel op straat. Dit met dank aan onderzoekster Clementine van den Hoek die op 2 mei jl. tijdens eenzelfde presentatie aan de ouders van de Burgerschool erg openhartig was. Veel openhartiger dan mevrouw Van der Galiën die nu de presentatie deed. En dat was bij de aanwezige raadsleden van te voren niet bekend. In de uitnodiging stond namelijk dat de onderzoekster zelf de presentatie van haar rapport zou doen. Van der Galiën: “Mevrouw Van den Hoek heeft de afgelopen periode zoveel meegemaakt, ze kan het niet meer aan om de presentatie te houden. Het is dus niet zo dat de Raad van Toezicht heeft aangegeven dat ze helemaal geen presentaties meer mag doen, maar ze heeft zelf aangegeven: Ik ga geen presentaties meer houden van mijn onderzoek.”

Vlakke presentatie
De presentatie van het rapport door Van der Galiën was beknopt, vlak en afstandelijk (“de onderzoekster vindt dit” en “de onderzoekster vindt dat”). Op een vraag van Jouke Douwe de Vries daarover antwoordde Van der Galiën dat de Raad van Toezicht van Roobol de conclusies uit het rapport wel volledig onderschrijft. Toch trekt de Raad van Toezicht daar voor zichzelf geen conclusies uit. Van der Galiën bleef maar verwijzen naar het externe onderzoek dat de Raad van Toezicht zelf nog gaat instellen en dat de uitkomsten daarvan “bindend” zijn. Bovendien voegde vice-voorzitter Chantal Bosch eraan toe: “Wy hawwe mei de direkteuren en de GMR om tafel sitten en frege: Is der draachflak foar ús om noch te bliuwen? Wy hawwe doe befestiging krigen, sawol by de direkteuren as fan de GMR, dat se der fertrouwen yn hienen as wy fierder gongen.”

Willem Wouda bevestigde dit en dat was opmerkelijk, omdat hij eerder, zo gaat het gerucht, zelf heeft aangedrongen op het vertrek van de Raad van Toezicht. Nu zei hij: “De direkteuren hawwe natuerlik ek in miening oer hoe’t it allegear gien is. Mar wy hawwe mei syn allen ek sein: Dizze sitewaasje hie net moatten, en dy moat ek goed evaluearre wurde, mar we hawwe in Ried fan Tafoarsjoch mei kundige minsken. Wy wolle dan ek hiel graach dat dizze minsken sitten bliuwe, want wy tinke dat sy in goede bydrage leverje kinne om alles wer yn goede banen te lieden.”

Hoogbegaafdheidsonderwijs
Willem Wouda gaf aan dat hij en Reiny Kas “dizze klus”, als tijdelijk bestuurders, in principe voor een jaar zijn aangegaan. Binnenkort wordt de procedure voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder opgestart. De bedoeling is dat die per 1 augustus 2016 wordt benoemd. Ondertussen gaan Willem Wouda en Reiny Kas werken aan het herstellen van de rust binnen Roobol. Zo is er op 15 juni een ouderavond op de Burgerschool in Dokkum over de herinrichting van het hoogbegaafdheidsonderwijs. Daar wilde Wouda nu nog niet te veel over zeggen: “Dizze minsken binne de ôfrûne perioade sa faak net heard, ik wol earst mei harren om tafel. Mar ik kin wol sizze dat der romte is om it op in menier yn te follen dy’t rjocht docht oan elkenien.”

Ook het verdere Plan van Aanpak van Wouda, Kas en de directeuren is erop gericht om de rust te herstellen en alle geledingen (leerkrachten, ouders, medezeggenschapsraden) van onderop bij het ‘nieuwe’ beleid te betrekken. Daarom deed Jouke Douwe de Vries aan het einde van de avond nogmaals een klemmend beroep op de Raad van Toezicht om zelf terug te treden, om zo af te rekenen met het verleden en het Plan van Aanpak de wind in de zeilen te geven.

Nu blijkt dat die oproep geen gehoor heeft gevonden, zullen VVD en Dongeradeel Sociaal met een motie komen om met alle Roobol-gemeentes samen een eigen onderzoek te doen naar het functioneren van de Raad van Toezicht. Daarover later meer.

Lees hier de motie