Interpellatiedebat huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp

Dongeradeel Sociaal heeft een interpellatiedebat aangevraagd voor de raad van donderdag 18 december a.s. Dit naar aanleiding van de uitspraak in de rechtszaak die tegen de gemeente Dantumadeel is aangespannen. Daarbij oordeelde de rechter dat de huishoudelijke hulp van een bejaard echtpaar niet stopgezet mag worden zonder een keukentafelgesprek en een gedegen onderzoek. Die uitspraak heeft ook consequenties voor de gemeente Dongeradeel, omdat zij hetzelfde beleid heeft als Dantumadeel.

In de commissievergadering van 11 december jl. stelde Dongeradeel Sociaal hier ook al vragen over. Toen gaf wethouder Boorsma aan dat hij de uitspraak eerst nader wil bekijken en juridisch wil laten toetsen. Hij zegde wel toe dat iedereen die nu huishoudelijke hulp heeft, vóór de kerst bericht krijgt van de gemeente. Hij onderscheidde daarbij twee groepen. Eén groep waarbij de indicatie voor huishoudelijke hulp afloopt vóór 1 januari en een tweede groep waarbij de indicatie na 1 januari doorloopt. Voor die laatste groep zet de wethouder de huishoudelijke hulp eerst nog niet stop. Met alle mensen uit die tweede groep wordt vóór eind januari een gesprek gevoerd en wordt het recht op huishoudelijke hulp opnieuw beoordeeld.

Naar aanleiding van deze antwoorden en na nadere bestudering van de uitspraak van de rechter en een brief van staatssecretaris Van Rijn heeft Dongeradeel Sociaal nog de volgende vragen. Ze zal die in het interpellatiedebat komende donderdag aan de wethouder voorleggen.

1. Klopt het dat mensen die dit jaar een aflopende indicatie voor huishoudelijke hulp 1 hadden, óók eerst een keukentafelgesprek en gedegen onderzoek moeten krijgen, voordat de huishoudelijke hulp 1 kan worden stopgezet?

2. Klopt het dat ook mensen die dit jaar nog een indicatie voor huishoudelijke hulp 1 wilden aanvragen, te horen hebben gekregen, dat dit met oog op de nieuwe regelgeving niet meer mogelijk was? En dat die mensen ook recht hebben op een keukentafelgesprek en gedegen onderzoek om te kijken of ze in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp 1?

3. Klopt het dat daarmee de kosten voor de gemeente aanzienlijk hoger worden? Zo ja, hoe hoog en waar bestaan die kosten uit? Moet er bijvoorbeeld extra personeel worden aangetrokken en gaat dat ten koste van de huishoudelijke hulp zelf?

4. Klopt het dat daarmee het tijdpad dat de wethouder in de commissie schetste (met alle mensen een gesprek vóór eind januari) niet gehaald gaat worden? En dat dit ook extra kosten met zich meebrengt?

5. Klopt het dat er nu al keukentafelgesprekken worden gevoerd met mensen die op dit moment recht hebben op huishoudelijke hulp? Zo ja, op welke wettelijk basis worden dan beslissingen genomen om de huishoudelijke hulp al dan niet stop te zetten?

6. Is de wethouder van mening dat hij de raad in dit proces ten allen tijd volledig en juist heeft geïnformeerd? En waarom?