Sociaal in Noardeast-Fryslân, kortweg S!N, is een samenwerkingsverband van Dongeradeel Sociaal en GroenLinks, waarbij ook leden van de SP, D66 en PvdA zich hebben aangesloten. Als brede sociale samenwerkingspartij voelen wij ons verbonden met SociaalLinks in de gemeente Dantumadiel en SAM in de Waadhoeke.

Wat wij onder ‘sociaal’ verstaan hebben wij verwoord in onze statuten:
We moeten het samen doen, er voor elkaar zijn en recht doen aan een ieder; met respect voor elkaar, de natuur en ons (leef)milieu.

S!N komt nadrukkelijk op voor mensen die om sociaal-economische redenen uitgesloten zijn van volledige deelname aan de maatschappij. Wij vragen daarom van mensen om solidair met elkaar te zijn, iets over te hebben voor een ander; in sociaal opzicht, maar ook in financiële zin. De sterkste schouders dragen daarbij, wat ons betreft, de zwaarste lasten.

Als partij willen wij te allen tijde oog hebben voor de mensen om ons heen en klaar staan voor elkaar; ook in economisch slechtere perioden en zeker in tijden van nood. Want alleen samen kunnen wij er iets van maken op deze wereld. De overheid heeft hierin, wat ons betreft, een belangrijke rol. Als politieke partij zetten wij ons dan ook actief in voor een hoogwaardig stelsel van sociale voorzieningen en op de mens toegesneden menswaardige zorg. Wij streven bovendien naar een goede balans tussen arbeid (betaald of onbetaald) en zorg.

Duurzaamheid en biodiversiteit
Sociaal is ook duurzaam. Samen moeten we ervoor zorgen dat ook de generaties na ons nog kunnen leven op deze aarde. Wij hebben de aarde in beheer gekregen en daar moeten we ons ook naar gedragen. Dat begint bij onszelf en kan ook heel goed op lokaal niveau. Zo willen wij bijvoorbeeld kleinschalige initiatieven stimuleren van mensen die samen met hun buren schone energie willen gaan opwekken. De komende jaren zetten wij ons in om het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum terug te brengen en woningen in onze gemeente zo energiezuinig mogelijk en, bij voorkeur, geheel zelfvoorzienend te maken.

Daarnaast horen we steeds meer alarmerende berichten over de verschraling van de natuur en ons milieu. Zo loopt het aantal weidevogels, bijen en insecten hard terug. Met alle gevolgen van dien. Er moet dan ook snel beleid komen om de biodiversiteit (rijkdom aan flora en fauna) te behouden en te verbeteren.

 
Voor dit verkiezingsprogramma hebben wij dezelfde indeling gehanteerd als de programma-indeling van de gemeente Noardeast-Fryslân, te weten:
1. Ynwenner en Bestjoer (Inwoner en Bestuur)
2. Mienskip (Samenleving)
3. Soarch en Wolwêzen (Zorg en Welzijn)
4. Wurk, Bedriuw en Rekreaasje (Werk, Bedrijvigheid en Recreatie)
5. Wenjen en Omjouwing (Wonen en Omgeving)
6. Iepenbiere Romte (Openbare Ruimte)

 


 

 • Nu de herindeling van Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel een feit is, zouden wij graag zien dat ook Dantumadiel zich op korte termijn alsnog aansluit bij de gemeente Noardeast-Fryslân.
 • De gemeente Noardeast-Fryslân moet blijvend bij de beste gemeentes van Fryslân horen als het gaat om de dienstverlening richting haar inwoners. Daarbij hoort een goede en vlotte afhandeling van aanvragen, klachten en vergunningen. Naast Dokkum moeten er ook loketten blijven in Ferwert en Kollum. De dienstverlening moet de komende jaren verder gedigitaliseerd worden.
 • De communicatie richting inwoners moet worden verbeterd en er moet meer ingezet worden op de inspraak van burgers. Een situatie zoals in 2017 bij de inspraak rond de plannen voor de Markt in Dokkum moet worden voorkomen. Bij de gemeentelijke inspraak kwamen toen maar 160 reacties binnenkwamen, terwijl een petitie in anderhalve week ruim 4000 handtekeningen tegen de plannen opleverde. Een dergelijk signaal vanuit de samenleving mag niet terzijde worden gelegd, zoals toen door alle andere partijen werd gedaan. Ook op andere plekken in onze gemeente heeft het vertrouwen in ‘de politiek’ een flinke deuk opgelopen, zoals bij Bruisend Hart Hallum, waarbij Hallumers tevergeefs in groten getale pleitten voor clustering van sportvoorzieningen in het centrum van hun dorp. Wij willen er alles aan doen om het vertrouwen in de gemeentelijke politiek te herstellen en écht te luisteren naar signalen uit de Noardeast-Fryske samenleving.
 • Er moet verantwoord met gemeenschapsgeld worden omgegaan. Er mogen, wat ons betreft, geen miljoenen meer gestoken worden in grote projecten, waarvan het nut, de noodzaak en de opbrengsten op voorhand niet duidelijk zijn. Als voorbeeld noemen wij het Súd Ie-project. Daar is 7,2 miljoen aan eigen geld door de gemeente in gestoken (als co-financiering), maar het is nog steeds niet duidelijk hoeveel meer geld, werk en toeristen het heeft opgeleverd of gaat opleveren. Ook de overhaaste investering van 2,9 miljoen in de Markt in Dokkum vinden wij nog steeds onbegrijpelijk. En dat alleen maar vanwege een IJsfontein die er voor de Culturele Hoofdstad 2018 moest staan (en er uiteindelijk pas eind 2018 staat).
 • Grote kostenoverschrijdingen en vertragingen bij projecten moeten worden voorkomen. We denken daarbij aan de overschrijding van 400.000 euro en de jarenlange vertraging bij de aanleg van de fietsbrug over het Grootdiep bij Dokkum. Om nog maar te zwijgen over het wandel- en fietsverbod over De Schreiersbrug in Dokkum. Er moet, wat ons betreft, veel beter gepland en begroot worden.
 • De lastendruk voor burgers mag niet boven het Fries gemiddelde komen. De sterkste schouders dragen, wat ons betreft, de zwaarste lasten. Mensen met een hoger inkomen betalen meer om de lasten voor mensen met een lager inkomen te drukken.
 • Wij zouden graag zien dat de burgemeester, als hoofd van de politie, gaat ijveren voor schaalverkleining bij de politie en meer politieagenten op straat; ook als persoonlijk aanspreekpunt in de wijken en buurten. Eerder hebben wij hier al een initiatiefvoorstel voor ingediend.
 • Wij staan positief tegenover de stedenband van Dokkum met Crediton en Fulda; vanuit de verbondenheid met Bonifatius. Wij missen echter een duidelijke visie en doelstellingen bij de gelden die voor het onderhouden van die stedenband beschikbaar worden gesteld. Het moet meer zijn dan een feestelijke uitwisseling van hoogwaardigheidsbekleders.
 • Wij vinden het jammer dat er een paar jaar geleden niet weer een asielzoekerscentrum in Dokkum is gekomen. Wij staan nog steeds open voor een azc in de gemeente Noardeast-Fryslân, zowel voor een tijdelijk als voor een permanent azc. Dat geldt ook voor kortdurende en kleinschaliger noodopvang. Wij voelen het als een morele plicht om mensen op te vangen die door oorlogen, afkomst of geaardheid genoodzaakt zijn hun land en huis te verlaten.
 • Wij zijn groot voorstander van een ruimhartig kinderpardon voor kinderen die hier opgegroeid zijn en langer dan 5 jaar wachten op een verblijfsvergunning.

 


 

 • In plaats van grote dure projecten, zoals het Súd Ie-project en de Markt in Dokkum, steken we het geld liever in het behoud van voorzieningen en dan met name voorzieningen op de dorpen. Wij denken daarbij onder andere aan dorpshuizen, jeugdhonken en multifunctionele centra.
 • Wij willen dorpshuizen steunen bij renovatie en plannen voor verduurzaming. Ook vinden wij dat dorpshuizen geen OZB hoeven te betalen, zoals nu wel het geval is.
 • Om te voorkomen dat de afstand tussen burger en gemeentebestuur groter wordt door de herindeling, pleiten wij voor een goed kernenbeleid in de gemeente Noardeast-Fryslân. Verenigingen voor dorpsbelangen zien wij daarbij als belangrijke spil. Zij kunnen, wat ons betreft, rekenen op (financiële) ondersteuning, bijv. voor het onderhouden van AED’s en het volgen van een cursus voor het bedienen ervan. Ook de werkbezoeken van het College van B&W aan de dorpen moeten worden voortgezet.
 • Voorzieningen voor sport, muziek en cultuur vinden wij van groot belang voor de sociale samenhang. Wij willen verenigingen, evenementen en accommodaties financieel ondersteunen. Ook willen we zorgen dat de tarieven en contributies zo laag mogelijk blijven, zodat zoveel mogelijk kinderen en volwassenen er gebruik van kunnen maken. Gezinnen met een laag inkomen moeten daarvoor een extra financiële bijdrage bij de gemeente kunnen aanvragen.
 • Kinderen moeten, ondanks de afname van het aantal leerlingen, op zo kort mogelijke afstand van huis onderwijs kunnen blijven volgen. Eventueel wil S!N scholen in de grote kernen samenvoegen om de kleine scholen op de dorpen open te kunnen houden. Dit moet op zo kort mogelijke termijn, samen met de schoolbesturen, in een integraal huisvestingsplan worden vastgelegd.
 • Met betrekking tot het voortgezet onderwijs juichen wij de plannen voor verdergaande samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen toe.
 • De nieuwbouw van het Dockingacollege in Ferwert en de realisatie van een campus in Kollum en Dokkum moeten doorgaan. Daarbij moet ook zo veel mogelijk samenwerking worden gezocht met andere VO-scholen, het MBO en het bedrijfsleven.
 • Wij zijn voorstander van de realisatie van integrale kindcentra. Wij juichen de komst van een Kindcentrum in Kollum, waarbij twee basisscholen en de kinderopvang onder één dak worden gebracht, dan ook toe.
 • Onveilige verkeerssituaties bij alle scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân moeten worden tegengegaan. Zo pleiten wij al langere tijd voor een 30 km zone op de Fennewei bij Hantumhuizen ter hoogte van basisschool De Fjouwerhoeke.
 • It Frysk en meartaligens fine wy tige wichtich. Wy soenen dan ek graach sjen dat der mear trijetalige skoallen (mei lessen yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frysk) yn ús gemeente komme. Ek Frysktalige pjutteboartersplakken en berneopfang kinne op ús stipe rekkenje.

 


 

 • Er blijven in Noardeast-Fryslân miljoenen over in het Sociaal Domein (WMO, jeugdzorg en participatiewet). Dat geld moet niet, zoals nu gebeurt, worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, maar het moet ook écht worden ingezet in het Sociaal Domein.
  • •   Wij denken daarbij onder andere aan het verbeteren en betaalbaarder maken van het WMO-vervoer door Jobinder.
   •   Ook moet er nu eindelijk nieuw armoedebeleid komen.
   •   Wachtlijsten in de zorg en geestelijke gezondheidszorg, met name voor de jeugd, moeten worden tegengegaan.
 • Wij willen voorkomen dat mensen en huishoudens die leven van een uitkering, in een sociaal isolement raken. Wij vinden het van groot belang dat ook zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Extra financiële hulp via de bijzondere bijstand moet daarom mogelijk blijven en ruimhartig worden toegekend.
 • Wij hebben meerdere keren aandacht gevraagd voor de aangescherpte regels voor het toekennen van de langdurigheidstoeslag (voorheen individuele inkomenstoeslag). Er zijn mogelijkheden om een ruimhartiger beleid te voeren, zodat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. Hier blijven wij ons voor inzetten.
 • Om kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschapsbelasting aan te vragen, moeten er nogal wat formulieren ingevuld en opgestuurd worden. Pas na de eerste aanvraag is het mogelijk een automatische toetsing te doen voor de volgende jaren. Wij zijn er voorstander van dat mensen ook bij de eerste aanvraag kunnen kiezen voor deze automatische toetsing. Ook moet het aantal in te vullen formulieren worden teruggebracht en de formulieren zelf worden vereenvoudigd.
 • We vinden dat er een nieuwe Lauwersregeling moet komen met extra financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Kinderen in gezinnen met een minimuminkomen moeten te allen tijde mee kunnen doen aan sport-, school- en muziekactiviteiten.
 • S!N vraagt speciale aandacht voor voorzieningen voor ouderen. Met name in de dorpen en op het platteland. Wij vinden dat ook daar een volwaardig en gedifferentieerd zorgaanbod moet blijven bestaan. Kleine zorgaanbieders spelen daarin een belangrijke rol en verdienen wat ons betreft extra ondersteuning.
 • Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig, in de oude vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Daarom moeten winkel- en zorgvoorzieningen op korte afstand beschikbaar zijn. We moeten er dan ook alles aan doen om winkels op de dorpen en goede thuiszorg te behouden. De zogenaamde ‘mienskipssoarch’, waarbij mensen voor elkaar zorgen, kan daarbij ook uitkomst bieden. Woningen dienen bij bouw en door verbouw zoveel mogelijk ‘generatiebestendig’ te worden gemaakt, zodat jong en oud er zolang mogelijk in kunnen wonen.
 • S!N had graag gezien dat verzorgingshuis Spiker in Ternaard in de huidige vorm behouden zou zijn gebleven en zou zijn opgeknapt. Wij vinden het een gemiste kans dat het initiatief vanuit het dorp voor een nieuwe zorgconcept geen kans heeft gekregen. S!N zal zich inzetten om de ouderenzorg in Ternaard zo veel mogelijk in stand te houden; nu de Spiker op termijn gesloopt wordt.
 • Medisch Centrum Sionsberg in Dokkum vinden wij van groot belang voor de regio. Wij zien graag dat er een zo breed mogelijk aanbod van ziekenhuiszorg wordt aangeboden. Dus mét een 24-uurs spoedeisende hulp en mét uitgebreide geboortezorg.
 • Welzijnswerk, voor zowel jong als oud, kan op onze financiële steun rekenen. Jongerenwerk moet, na jaren van afbouw, nieuw leven worden ingeblazen. Zo blijven we ons in Dokkum inzetten voor het Bolwerk en het betaalbaar houden van de activiteiten aldaar. Dat geldt uiteraard ook voor andere gebouwen in onze gemeente waar welzijnsactiviteiten plaatsvinden.

 


 

 • De economie mag dan aantrekken, de bevolking in Noardeast-Fryslân krimpt nog steeds en zal de komende jaren ook blijven krimpen. S!N vraagt daarom extra aandacht voor het behoud van werkgelegenheid; met name in het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel.
 • S!N ziet de zondag als een dag van rust, bezinning en recreatie. Met respect voor de zondagsbeleving van mensen willen wij winkeliers de ruimte geven om zelf te besluiten of ze op zondagmiddag open gaan.
 • Winkels en bedrijven die nog niet of nauwelijks gebruik maken van verkoop en presentatie via internet, moeten begeleid worden om die essentiële stap voor de toekomst te maken. Wij zien daarin een rol weggelegd voor Kabel Noord.
 • Wij zijn dan ook tegen de verkoop van Kabel Noord, zoals sommige partijen steeds weer opperen. Met een eigen kabelbedrijf kunnen tarieven voor klanten laag gehouden worden en blijven projecten mogelijk die van maatschappelijk belang zijn, maar commercieel gezien misschien minder interessant zijn.
 • Ondernemers moeten volop de kans krijgen om een bedrijf te starten. Waar mogelijk moet de gemeente hen daarbij helpen en faciliteren.
 • S!N is voorstander van de oprichting van een Economisch Platform i.s.m. ondernemers om de werkgelegenheid in de gemeente te verbeteren.
 • Wij vragen speciale aandacht voor de werkgelegenheid onder jongeren om te voorkomen dat zij, vaak noodgedwongen, de gemeente verlaten. Zo moeten ook zij relatief eenvoudig een eigen bedrijf kunnen starten. Daarnaast zou acquisitie vanuit de gemeente erop gericht moeten zijn om, met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, meer bedrijven met hoger geschoold personeel, bijv. in de ICT en dienstverlening, naar onze gemeente te halen. Het wegtrekken van jongeren met een hoge opleiding kan daarmee worden tegengegaan.
 • Bestaande bedrijven moeten voldoende mogelijkheden krijgen om binnen de grenzen van onze gemeente uit te kunnen breiden. Uitbreidingen moeten echter wel passen in het landschap en geen inbreuk maken op de openheid van ons mooie Noordoost-Friese landschap. Wij zijn op voorhand tegen uitbreiding van bedrijventerreinen. Eerst moet gekeken worden of de bestaande bedrijventerreinen in een eventuele uitbreiding kunnen voorzien. Wij sluiten daarbij aan bij het afgesloten convenant met de provincie.
 • Wij zijn tegen de sluiting van de vestiging in Kollum van sociale werkvoorziening NEF. Mensen die bij NEF ‘beschut werk’ doen of reïntegreren op de arbeidsmarkt, moeten dit op zo kort mogelijke afstand van huis kunnen doen.
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten, tegen vergoeding, vrijwilligerswerk kunnen doen met behoud van uitkering.
 • Wij zien recreatie en toerisme als een belangrijke groeisector voor onze gemeente. Het Lauwersmeergebied, de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed) en Dokkum als historisch stadje kunnen daarbij als belangrijke trekkers fungeren. Samen met alle ondernemers in de toeristische sector moet een plan opgesteld worden om het toeristisch en recreatief aanbod in de regio te versterken en uit te breiden. In dat aanbod zou onder andere gekeken moeten worden naar meer mogelijkheden voor dagrecreatie. Wij zien daarbij een belangrijke rol weggelegd voor organisaties als de Stichting RMT (RegioMarketing Toerisme) en het GastenGilde.
 • Voor de continuëring van initiatieven als Watersportdorp Kollum en Wetterfront Dokkum moet gekeken naar de mogelijkheden van financiering vanuit externe subsidies.
 • De toeristenbelasting in onze gemeente moet zo laag mogelijk worden gehouden; ook gezien het grote aantal kleinschalige recreatieondernemers in onze regio.

 


 

 • De gemeente Noardeast-Fryslân moet oppassen dat de focus niet te veel op Dokkum komt te liggen. Ook de dorpen verdienen aandacht. Zo zal er hard gewerkt moeten worden om voorzieningen op de dorpen overeind te houden. Er zullen plannen moeten komen om scholen, winkels en zorginstellingen voor de dorpen te behouden. Het moet aantrekkelijk zijn om in één van de prachtige dorpen van Noardeast-Fryslân te gaan wonen of te blijven wonen.
 • Er wordt vaak gesproken over de bevolkingskrimp en het slopen van (huur)woningen, maar we moeten wel zorgen dat er een aantrekkelijk woningaanbod blijft in Noardeast-Fryslân, zowel in de sociale als de particuliere woningbouw.
 • We willen daarbij ook ruimte bieden aan alternatieve bouwvormen, zoals ‘vrijplaatswoningen’, woningen onder erfpacht, kluswoningen, ‘tiny houses’, ‘meergeneratiewoningen’ en mobiele of drijvende woningen.
 • S!N vindt dat er opnieuw een dorpen- en wijkenfonds moet komen voor projecten voor het opknappen van dorpen en wijken in onze gemeente. Breed gedragen plannen, zoals in de dorpsvisie van Ferwert en Hegebeintum, ondersteunen wij van harte.
 • Initiatieven voor dorps- en stadsontwikkelingsmaatschappijen (dom’s en som’s) willen wij stimuleren en financieel ondersteunen.
 • Wij zouden graag zien dat de gemeente Noardeast-Fryslân zich gaat profileren als ‘groenste gemeente van Nederland’. Wij juichen initiatieven voor zonneparken, zoals bij Dokkum, Kollum en Munnekezijl, en zonnepanelen op gemeentelijke daken dan ook van harte toe. Maar ook kleinschaliger initiatieven van burgers die samen zonnepanelen aan willen schaffen, willen wij graag stimuleren. Wij zijn hierin ook mogelijkheden om de werkgelegenheid bij bouw- en installatiebedrijven een stevige impuls te geven. Ook windenergie moet daarbij niet vergeten worden, maar grote windturbines zien wij liever op zee en niet in ons open landschap.
 • Wij willen kleinschalige initiatieven stimuleren van mensen die samen met hun buren schone energie willen gaan opwekken.
 • Wij willen ons inzetten om het gebruik van fossiele brandstoffen op zo kort mogelijke termijn tot een minimum terug te brengen en woningen in onze gemeente zo energiezuinig mogelijk en, bij voorkeur, geheel zelfvoorzienend te maken.
 • Wij zouden graag energiecoaches willen aanstellen om adviezen te geven aan inwoners van onze gemeente met als doel het energieverbruik te verminderen en zo het milieu te sparen en energiekosten terug te dringen.
 • Met name bedrijven verbruiken veel energie. Zij moeten gestimuleerd worden om hun energie zoveel mogelijk op duurzame wijze op te wekken.
 • We zijn groot voorstander van het project Holwerd aan Zee. We zien het als een grote kans voor Holwerd en de regio om aantrekkelijker te worden voor toeristen. Daarnaast gaat het de dichtslibbing van de vaargeul tegen en zorgt het voor een opwaardering, verdieping en verbreding van de Holwerter Feart. Al jaren steunen wij de financiering van het projectbureau Holwerd aan Zee. Meer kan de gemeente, naar onze mening, niet bijdragen. De rest van het project zal met extern geld van provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en Europa gefinancierd moeten worden.
 • Wij zijn mordicus tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard die voor een groot deel onder onze kwetsbare Waddenzee plaats zouden gaan vinden. Wij zijn, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, ook tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning, omdat je daarmee feitelijk al ‘ja’ zegt tegen de gaswinning. Tot slot zijn wij faliekant tegen de nieuwe plannen voor fracking bij Blija en Pieterzijl (nabij de oostkant van onze gemeente).
 • De zoutkoepels onder Ternaard zouden ook in beeld zijn voor de ondergrondse opslag van CO2 of (internationaal) kernafval. Wij zullen er alles aan doen om dat te keren.
 • De mooie natuur, het alom aanwezige water en het prachtige open landschap zijn belangrijke kenmerken van Noardeast-Fryslân. We moeten er alles aan doen om dat te behouden en goed te beheren. Wij horen, wat dat betreft, steeds meer alarmerende berichten over de verschraling van de natuur en ons milieu. Zo loopt het aantal weidevogels, bijen en insecten hard terug. Met alle gevolgen van dien. Er moet dan ook snel beleid komen om de biodiversiteit (rijkdom aan flora en fauna) door gezamenlijke actie van burgers, boeren, bedrijven en bestuurders te behouden en te verbeteren.
 • We zijn een pilotproject gestart waarbij we anders omgaan met het maaien en inzaaien van onder andere bermen met bloemen en kruiden, waardoor insecten zich beter kunnen ontwikkelen en er meer ruimte geboden wordt aan vogels. We willen dit pilotproject voortzetten en uitbreiden.
 • We willen dierenwelzijn in brede zin bevorderen. We willen dat politie en toezichthouders extra alert zijn op misstanden met dieren, zoals verwaarlozing, misbruik en illegaal fokken. Ook zijn we tegen de hobbyjacht.
 • We willen stimuleren dat meer boeren biologisch gaan ondernemen en/of meer natuurinclusief gaan boeren.
 • Wij hebben ons de afgelopen jaren steeds sterk gemaakt voor het behoud van monumenten en ons culturele erfgoed. De gemeente Noardeast-Fryslân moet zo snel mogelijk beleid ontwikkelen voor het beheer van monumenten en bescherming van erfgoed.

 


 

 • De afgelopen jaren heeft op diverse plaatsen in onze gemeente rigoreuze bomenkap plaatsgevonden. Wij hebben ons, als partij, daar erg tegen verzet. Wij vinden dat er in het groenbeheer veel meer balans moet worden gebracht en dat dit veel meer in overleg met omwonenden en verenigingen voor dorps- en wijkbelangen moet worden gedaan. Wij willen dat dat wordt vastgelegd in een plan voor groenbeheer en een bomenbeleidsplan.
 • Wij zijn voor de verkoop en/of het verhuren/verpachten van stroken openbaar groen aan burgers en/of buurtverenigingen.
 • Het Harddraverspark in Dokkum moet een sportpark blijven. Nu de verenigingen hebben aangegeven op het Harddraverspark te willen blijven, is voor ons de sportverplaatsing naar het Tolhuispark van de baan. Wij kunnen ons niet vinden in de nieuwe schetsen die gemaakt zijn voor de herinrichting van het Harddraverspark. Ook het inspraakproces van alle belanghebbenden is, wat ons betreft, zwaar onder de maat. Bovendien ligt er al een eerder, en veel goedkoper, plan voor de herinrichting van het Harddraverspark dat gemaakt is door alle verenigingen en de camping (zie afbeelding). Wij vinden dat nog steeds het beste plan.
 • In Dokkum en Oosternijkerk beschikken sportverenigingen, in dit geval voetbalverenigingen, over kunstgrasvelden om de natuurgrasvelden te ontzien en meer te kunnen trainen. Wij staan open voor de financiering van kunstgrasvelden voor andere verenigingen. Wij opteren daarbij nadrukkelijk wel voor kunstgrasvelden die niet schadelijk zijn voor mens en natuur.
 • Verkeersveiligheid vinden wij van het grootste belang. Wij zijn voorstander van de aanleg van ruime vrijliggende fietspaden naast drukke wegen. Het oude jaagpad langs de Ee moet verbreed worden, zodat de vele fietsers elkaar beter kunnen passeren.
 • Wij waren en zijn nog steeds voor het uittreden uit Omrin. Op dit moment zijn wij zowel aandeelhouder als klant. Dat was destijds de reden om afscheid te nemen van Omrin als afvalverwerker. Wij waren ook tegen de bouw van de REC, de Reststoffen Energie Centrale, door Omrin. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook omdat wij van mening zijn dat er voldoende afvalovens zijn en het afval inmiddels uit het buitenland moet worden aangevoerd om de ovens draaiende te houden.
 • De blauwe container voor de inzameling van oud papier, zoals die nu in Kollumerland c.a. wordt gebruikt, bevordert de inzameling van oud papier en voorkomt dat oud papier in de grijze container verdwijnt. De blauwe container zou daarom prima in de hele gemeente Noardeast-Fryslân ingevoerd kunnen worden.
 • De huidige afvaldepots moeten blijven bestaan, zodat er op meerdere plekken in de gemeente afval kan worden ingeleverd.

 
Lees hier het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Dongeradeel Sociaal
 

Kandidatenlijst

 
De officiële kandidatenlijst van S!N voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november a.s. ziet er als volgt uit:

1. Jouke Douwe de Vries   DOKKUM
2. Sjoerd Keizer   TRIEMEN
3. Rebecca Slijver   DOKKUM
4. Johan Lammering   HOLWERD
5. Manon van der Meij-Baron   DOKKUM
6. Minke Schouten   KOLLUMERPOMP
7. Jesse Nutma   DOKKUM
8. Marcel Tubben   DOKKUM
9. Jelle de Vries   FERWERT
10. Kiki Schrier   LICHTAARD
11. Reinze Visser   TERNAARD
12. Annet Baarda   DOKKUM
13. Adam Belmejdoub   EE
14. Sara Hofman   HOLWERD
15. Henk Brouwer   DOKKUM
16. Tjerkje van der Laan   KOLLUM
17. Emanuel van Arkel   DOKKUM
18. Maja Geluk   HOLWERD
19. Lammert de Hoop   HIAURE
20. Wanda Hoeksma   KOLLUMERZWAAG
21. René Tigchelaar   BLIJE
22. Marjan van Gorssel   HOLWERD
23. Léon van der Meij   DOKKUM
24. Elly Bolsius   DOKKUM
25. Justin Kappert   HOLWERD
26. Robert de Wit   KOLLUMERPOMP
27. Douwe Kuipers   HOLWERD
28. Jaap van der Pol   BURDAARD
29. Esther Hilderink   KOLLUM
30. Jan Brinkman   HANTUMHUIZEN
31. Ton Stierhout   BURDAARD
32. Yvonne Hiemstra   EE
33. Wies Boonstra   METSLAWIER