Beslút en Debat, donderdag 12 januari 2023

Afgelopen donderdag 12 januari vond het eerste Beslut van 2023 plaats. Naast een aantal hamerpunten diende CDA een motie in om de busverbinding tussen Kollum en Drachten te verbeteren. Omdat dit een burgerinitiatief betrof en S!N dit een sympathiek voorstel vond stemde fractie S!N met de motie mee. De motie haalde het raadsbreed.  

Na een kleine schorsing stroomde de zaal vol met toeschouwers. Een grote touringcar vol Burdaarders liet naast de 3 insprekers van zich horen om steun uit te spreken voor behoud van de voorzieningen die zich nu in MFC It Spektrum in Burdaard bevinden. 

Het MFC in Burdaard kent diverse problemen waardoor het stichtingsbestuur de kosten voor het gebouw niet kan dekken en de gemeente, die garant staat voor de hypotheek sinds 2017, om hulp heeft gevraagd. Naast een grote energieproblematiek, geen marktconforme huurprijzen, toenemende onderhoudskosten, verminderd draagvlak, leegstand en een niet exploitabel geheel omvat het MFC ook een aantal voorzieningen die het dorp graag wil behouden.  

Manon van der Meij-Baron opende haar bijdrage met het lage opkomstpercentage dat uit de enquete gehouden in het dorp kwam, hoewel men dit kan interpreteren als een onverschillige houding t.a.v. Het MFC betoogde Manon dat het volgens de fractie S!N anders was gebleken in de weken voorafgaand aan het debat.  

Want onder het mom van “Mienskip en multifunctioneel” kreeg het dorp een veel te grote trui waar het bonnetje van kwijt is geraakt.  

En in die grote trui bevind het dorp Burdaard zich nu. Het is te gemakkelijk om te stellen dat het dorp geen dorpszin en mienskips-sin heeft omdat het MFC te weinig leeft bij de inwoners van Burdaard.  

Het is volgens S!N eerder andersom, het MFC, het grote gebouw dat alles kreeg van de gemeente Ferwerderadiel, heeft zelfs de mienskip en mienksip-sin weten te raken.  

Wij zijn dan ook erg onder de indruk van alle vrijwilligers die zich altijd hard hebben gemaakt voor het MFC it Spektrum! Tegelijkertijd zien we ook teleurgestelde vrijwilligers en inwoners, omdat de situatie is zoals hij nu is. 

Als S!N staan wij voor voorzieningen in de dorpen, zo hebben wij dat ook in ons verkiezingsprogramma gezet. Voorzieningen maken dorpen en wijken aantrekkelijk. Maar, wij beseffen ons ook, dat het niet altijd ten koste van alles, mogelijk is. 

Manon betoogde vervolgens dat wij graag van het college horen wat er is gebeurd met de onderzoeksresultaten en vooral de aanbevelingen uit het rapport dat Adviesbureau Modderman in februari 2022 publiceerde. Hier kwamen een vijftal aanbevelingen uit waar S!N zich goed in kan vinden:  

  1. Professionele ondersteuning om in kaart te brengen of er daadwerkelijk nog voldoende draagvlak is.  
  2. Het vormen van een nieuw bestuur, dat zich buigt over een visie en een verdienmodel. 
  3. De hypothecaire lasten moeten flink naar beneden gebracht worden. In dat verlengde vroeg Manon het college om nog eens kritisch naar de hypotheeklasten te kijken en te onderzoeken wat hierin mogelijk is.  
  4. Het inschakelen van de architect en een bouwkundige om te kijken hoe een andere indeling van het gebouw mogelijk is. Dit om te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van het gebouw af te stoten of een andere invulling te geven.  
  5. Alle bestaande afspraken wat betreft verhuur opnieuw beoordelen op marktconformiteit.  

De aanbevelingen van dit bureau omschrijven wat S!N betreft exact wat er nodig is. Daarnaast vraagt S!N aandacht voor creatieve oplossingen m.b.t. Energie, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het Sedum-dak in een dak met zonnepanelen.  

S!N spreekt dus geen voorkeur uit als het gaat om de scenario’s 1 tot en met 8, maar een scenario 9, de aanbevelingen verder uitwerken. Het college heeft toegezegd om aan de slag te gaan met een uitwerking van een voorstel en hiermee in het voorjaar van 2023 weer terug te komen bij de raad. Wij wachten dit dan ook nieuwsgierig af.