Algemene Beschouwingen S!N

Fractievoorzitter Rebecca Slijver

Voorzitter,

Ook wij spreken onze dank uit aan de bodes, ambtenaren, het college en aan de andere raadsleden voor de samenwerking in het afgelopen jaar. We hebben elkaar nodig en we zijn er voor elkaar.

Ik sta hier nu voor de tweede keer, als Fractievoorzitter van S!N, om de algemene beschouwingen te doen. Het moment om stil te staan, bij het verleden, de toekomst maar ook bij het nu. We leven in een rare tijd. Corona heeft de hele wereld op de kop gezet. Er wordt gesproken over het nieuwe normaal, wat betekent dat eigenlijk niets meer normaal is. En gaan we ooit nog terug naar het oude normaal? Er zijn mensen heel erg ziek geweest, sommigen zijn ons ontvallen. In maart moesten we allemaal zo veel mogelijk thuis blijven. De regels zijn nu wat versoepelt, maar we zijn er nog niet. Het zijn spannende tijden.

En wat verlangen we naar perspectief, waarin de wereld weer gezond is. Als we naar de perspectiefnota kijken, dan zou ik ook graag het perspectief zien. Structureel zijn er grote tekorten. Het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van Corona zullen zijn. Toch zie ik een lichtpuntje in de Enecogelden. Wat wel betekent dat we heel goed na moeten denken hoe we dat gaan besteden.

We kunnen het geld maar 1x uitgeven, maar door de juiste besluiten te nemen, kun je het laten renderen. Dan biedt het het perspectief dat we zo graag willen. We zetten daarbij in op het versterken van de regio en vooral op recreatie en toerisme.  Denk aan Holwerd aan Zee, watersportdorp Kollum en “Op it paad, lans it Waad”.

Daarbij denken we ook aan de RES, de regionale Energie Strategie. Door nu te kiezen om op een andere duurzame manier energie op te wekken, zorgen we voor onze natuur en het milieu. Voor nu en ook voor de toekomst. En door onze inwoners daarbij te betrekken besparen ook zij op hun energielasten.

Wij zien ook de potentie van waterstof. In Lauwersoog is een pilot waar samen met de garnalenvissers gewerkt wordt om waterstof verder te ontwikkelen. Er ligt een uitdaging voor ons als gemeente om tot een pilot te komen om in een bepaald dorp of wijk door middel van een subsidie vanuit de “Topsector Energie” van het Rijk te ontwikkelen. Uitgangspunt bij deze omzetting naar waterstof is dat de totale woonlasten in principe gelijk blijven, een belangrijk punt om bewoners over te halen.

Het is bekend dat wij een groen hart hebben. Wij hebben ons vaak uitgesproken tegen de bomenkap en CO2 uitstoot, en voor het behoudt van biodiversiteit, waaronder de weidevogels.

Ons hart is niet alleen groen, maar het heeft alle kleuren van de regenboog. We zijn er dan ook trots op dat Friesland sinds 27 mei regenboogprovincie is. Hier in Noardeast-Fryslân wappert de regenboogvlag al op Coming-out-day. Er wordt nu beleid gemaakt, zodat de vlag niet alleen een symbool is, maar ook zorgt voor brede acceptatie voor iedereen uit de LHBTQI+ gemeenschap.

Wij vinden het ook erg belangrijk dat er op korte termijn perspectief is voor de gebruikers van het Harddraverspark. Er ligt een prachtig plan, van onderop, gemaakt door de verenigingen samen met de direct belanghebbenden. Vorige week hebben wij het college de kaders aangereikt en de opdracht meegegeven om voor 1 januari, perspectief te bieden.

Als nieuwe gemeente zijn we trots op onze rijke historie. Dat moeten we bewaren en versterken. Daarom hebben wij, als S!N gevraagd om een kerkenvisie en monumentenbeleid. Dat is ook de reden dat wij hebben gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor de raadszaal in de Bonifatiuskerk.

Wij zijn er voor elkaar en moeten het samen doen. Iedereen telt mee. Elk mens is gelijk, maar de verschillen zijn groot. Wij sluiten niet onze ogen. Wij sluiten niet onze grenzen. Wij hebben dan ook een motie ingediend om duidelijk te maken dat de alleenstaande vouchtelingenkinderen hier welkom zijn.

Als volwaardige coalitiepartij gaan we in overleg met het college en komen er hele beleidsstukken waarin onze stem doorklinkt. Wij kijken dan ook met het volste vertrouwen naar het armoedebeleid dat in het najaar op de agenda staat.

Wat de woonvisie betreft zetten wij in op flexibel woonbeleid, ruimte voor alternatieve bouw, zoals Tiny Houses, bouwen op water en zorg hofjes. Ook vinden wij dat er aandacht moet komen in samenspraak met de woningcorporaties over “onconventioneel wonen”. Wonen voor kwetsbare groepen met eventuele begeleiding.

Bij de begroting van 2019 hebben wij als raad al de opdracht aan het college gegeven om met ombuigingen te komen. Door de Coronacrisis is er nog een grotere ombuiging nodig. Daarom zal er een kerntakendiscussie gehouden worden, waarbij de uitkomst recht doet aan de wens om een ontwikkelgemeente te zijn.

En er ligt een IHP, iets waar we jarenlang reikhalzend naar uit hebben gekeken. Het integraal huisvestingsplan beschrijft de kaders van onderwijshuisvesting in Noardeast-Fryslân voor de komende 12 jaar. Bij onderwijshuisvesting in onze gemeente staan onderwijs op korte afstand van het kind en verbindingen tussen onderwijs en maatschappelijke voorzieningen voorop.

En dan kom ik tot een afronding, voorzitter.

En dan kijk ik naar wethouder van Esch. U zit hier vandaag voor het laatst. U heeft tijdelijk de leegte opgevuld, die achterbleef toen wethouder Hanemaaijer ernstig ziek werd. We zijn blij dat het voor goed met haar gaat.

Ik kan mij de eerste kennis making met u nog goed herinneren. Er kwam een man binnen met een grote lach op het gezicht. Positief, enthousiast en vol humor, dat was het eerste dat mij opviel. Maar al gauw werd mij duidelijk dat u het wethouderschap erg serieus neemt. In heel korte tijd wist u precies wat er speelde en hoe de kaarten er bij lagen. U was een krachtig lid van ons college. Bedankt voor uw inzet en veel succes met uw toekomstige plannen.