Natuurnota voor gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân krijgt een overkoepelende Natuurnota waarin beleid rondom bomen, openbaar groen, dierenwelzijn en aanverwante onderwerpen zal worden gebundeld. Hiermee komt wethouder van Esch tegemoet aan een langgekoesterde wens van S!N. Ook deed de wethouder de toezegging dat hij hiervoor het benodigde budget zal vrijmaken.

Al jaren ijvert S!N voor de realisatie van een Natuurnota. Een dergelijke nota zal, hopen wij, duidelijk maken wat voor gemeente wij willen zijn in relatie met de natuur om ons heen. Het geeft richting bij keuzes over zaken als bomenkap, bermbeheer, snoeiwerk en de bescherming van flora en fauna.

Hiermee wordt ook recht gedaan aan de wens van veel inwoners, die onlangs in de enquête Leefomgeving aangaven bezorgd te zijn over de aantasting van het landschap en te vinden dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor natuur.