Raadsbrede steun voor motie baggeren Westgat

westgat

Jarenlang wordt er al gesproken over het dichtslibben van het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De haven van Lauwersoog wordt daardoor steeds moeilijker bereikbaar, zeker voor grote recreatie- en vissersschepen. Reden voor Dongeradeel Sociaal om een motie in te dienen om bij Rijkswaterstaat nogmaals met klem aan te dringen op het structureel baggeren van het Westgat. De motie kreeg raadsbrede steun.

Al sinds de visserijstaking van 2003 wordt er in de raad van Dongeradeel gesproken over de visserij en het belang van de haven van Lauwersoog en over de ‘drempel’ in het Westgat tussen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, de toegangspoort tot de haven van Lauwersoog. Die drempel in het Westgat belemmert bij getijdewisselingen ernstig de doorvaart voor grotere vissers- en recreatieschepen.

Hiervoor is meermalen aandacht gevraagd door de lokale, provinciale en landelijke politiek, maar tot nog toe werd er geen actie ondernomen door Rijkswaterstaat, onder wiens verantwoordelijk de drempel valt.

Een goede vaargeul van de Noordzee naar de haven Lauwersoog is van groot belang is, omdat er in de haven Lauwersoog de afgelopen acht jaar belangrijke investeringen zijn gedaan voor de visserij en recreatie en er staan nog meer investeringen op stapel staan. De haven van Lauwersoog is bovendien belangrijk voor Fryslân en Groningen, vanwege werkgelegenheid en recreatie. Ook is de haven belangrijk voor de scheepvaart met haar faciliteiten en grote afslag van garnalen en andere vissoorten.

Een kortere en bevaarbare route bespaart veel tijd en brandstof en is daarmee ook beter voor het kwetsbare Waddenmilieu. Een kortere en bevaarbare route zal ook maken dat er meer aanlandingen van schepen plaats kunnen vinden in de haven Lauwersoog, ook van de recreatievaart en ook uit Duitsland en Denemarken.

In de motie wordt dan ook opgeroepen om er bij Rijkswaterstaat nogmaals op aan te dringen dat het Westgat structureel wordt opgenomen in het baggerschema, zodat de drempel wordt tegengegaan en er continu een goede doorvaart naar de haven van Lauwersoog is. De motie wordt tevens doorgestuurd naar de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, De Marne, Winsum, Kollumerland, Ferwerderadiel, Dantumadiel en de provincies Fryslân en Groningen;

Lees hier de motie