Beslút 20 juli 2022

Medewerking COA opvang
Afgelopen donderdag 20 juli werd er voorgesteld om in te gaan op het verzoek van het COA aan de gemeente om vluchtelingen op te vangen in Kollum en onderzoek te doen middels een locatiescan naar een geschikte locatie voor een permanent AZC in Dokkum. Hieronder lees je de bijdrage van Sjoerd, namens de S!N-fractie:

“Voor ons ligt een raadsvoorstel voor medewerking van opvang van vluchtelingen. In het raadsbesluit staat: geen medewerking te verlenen aan het verzoek van COA voor noodopvang in het voormalig gemeentehuis te Kollum en een locatiescan voor een permanente opvang rondom Dokkum.

Noodopvang voormalig gemeentehuis Kollum:

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat noodopvang voor een periode van in eerste aanleg 2 jaar met ongeveer 200 opvangplekken in het voormalig gemeentehuis te Kollum niet geschikt is.  1-schaal van 200 is te groot, 2-risicofactor van een gasleiding en 3-in de verkoopprocedure zijn verwachtingen gewekt en daar past opvang van vluchtelingen niet.

Locatiescan permanente opvang Dokkum:

De procesbeschrijving in het voorstel is heel erg duidelijk. Tevens wordt er veel aandacht gevraagd voor communicatie en participatie. Het beoogd effect zal zijn het leveren van een bijdrage aan de landelijke en Friese opgave tot voldoende en stabiele opvang van asielzoekers waarmee het COA beter en flexibel kan inspelen op de instroom. Het college wil met dit voorstel de regie houden en verantwoordelijkheid nemen in de opvangcrisis en S!N steunt dit van harte. Komt er al een Spreidingswet dan kun je gedwongen worden vluchtelingen op te nemen. Met dit voorstel houdt de gemeente de regie in eigen hand.

Het COA doet een verzoek aan de gemeente maar wil weten of er genoeg draagvlak is bij onze inwoners. Daarom hebben wij ook het amendement mee ingediend. Een algemeen draagvlakonderzoek en daarna een locatieonderzoek door een onafhankelijk bedrijf is naar onze mening een verstandige keuze.

Opvang van asielzoekers is in de maatschappij een met sentiment beladen onderwerp. Communicatie, openbare orde en veiligheid is van essentieel belang. Door toename van de Sociale media worden er heel wat meningen verkondigd, zowel negatief als positief. Maar ook zijn er verhalen van vluchtelingen en dan hoor je echt wat er gaande is.

In de voormalige gemeente Kollumerland c.a. was er een AZC gevestigd, tijdelijke opvang in de van der Bij hal en de Colle te Kollum en tijdelijke opvang in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Maar ook in de voormalige gemeente Dongeradeel is er een AZC geweest. Op dit moment faciliteert de gemeente Noardeast-Fryslân binnen de diverse vluchtelingenstromen opvang. We zijn een sociale en betrokken gemeente, met heel veel liefdevolle en betrokken inwoners, die zijn verantwoordelijkheid neemt.Een locatiescan wordt al beschreven in dit raadsvoorstel en daarnaast een gemeente breed draagvlakonderzoek past bij de participatie van onze inwoners”

Zowel het raadsvoorstel als het amendement haalden het met een meerderheid.

It Beslút van donderdag 20 juli eindigde met het vaststellen van de bestemmingsplannen voor Burum Schipsloot en Augstbuurt.