Beslút 26 januari 2023

Uitvoering motie ‘Versoepeling energiemogelijkheden beschermd dorps- en stadsgezicht
It Beslút van donderdag 26 januari opende met it fraachmoment waarin Mark de Boer wethouder Koonstra bevroeg naar de uitvoering van de eerdere motie van S!N ‘Versoepeling energiemogelijkheden beschermd dorps- en stadsgezicht’. Hij kreeg hierbij de toezegging dat het onderzoek hiernaar voor 30 mei uitgevoerd zal zijn.

Merkus & Keizer
It Beslút vervolgde met het afscheid van raadslid Kevin Merkus. Burgemeester Kramer roemde hem om zijn humor, en noemde Merkus scherp, analytisch en ambitieus. Er werd nog even stilgestaan bij zijn goede invulling van de rol als vervangend voorzitter. Kevin ontving hiervoor een luid applaus vanuit zowel gemeenteraad als college. Waarna Sjoerd Keizer als raadslid werd geïnstalleerd.

Noodopvang Kollum
Sjoerd mocht meteen in actie bij het volgende agendapunt; de noodopvang in Kollum. Sjoerd liet weten dat S!N het als morele plicht om mensen op te vangen die door oorlogsgeweld, afkomst, religie of geaardheid genoodzaakt zijn hun land en huis te verlaten. Wie niet terug kan keren (statushouders) krijgt steun voor integratie, participatie en het leren van de Nederlandse taal. In het raadsvoorstel kwam het college met het voorstel om 75 vluchtelingen op te vangen in het voormalig Lauwers college. S!N prijst het college in hun openheid en transparantie en staat volledig achter de opvang.

De ervaringen in Gerkesklooster zijn positief en eigenlijk vindt men het jammer dat ze vertrekken. Eigenlijk is dit wel een aandachtspunt dat de vluchtelingen steeds weer naar een nieuw onderkomen worden ondergebracht. Het asiel vraagstuk is een ingewikkeld verhaal. Landelijk en Europees zal er nagedacht moeten worden om de opvang op een humane manier te organiseren. Sjoerd benadrukte nogmaals dat S!N van harte onze medemens verwelkomt en dat wij hopen op een gastvrij verblijf voor deze mensen.

Bestemmingsplan Betterwird en Mestvergistingsinstallaties
Vervolgens stemde S!N in met de vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie van Betterwird 3 in Dokkum en het voorbereidsingsbesluit m.b.t. Mestvergistingsinstallaties in Noardeast-Fryslân.

Regiovisie Jeugdhulp & RKC-rapporten
S!N juichte vervolgens de regiovisie Jeugdhulp toe, deze werd eveneens vastgesteld. Marije van der Staal vroeg het college nog wel enkele aandachtspunten mee te nemen tijdens het opstellen van de jaarplannen. Zo vroeg zij aandacht voor de overgang van Jeugdwet naar bijv. WMO en wees op de overweging om de peuteropvang ook mee te nemen in de preventieve vroegsignalering.

Hierna werden twee raadsvoorstellen vastgesteld naar aanleiding van RKC-rapporten. Door uitvoering van de aanbevelingen in dit voorstel verwacht de fractie van S!N meer grip te krijgen op de Planning&Control-cyclus. Het andere voorstel verankerde, na instemming met het amendement van BVNL, de uitvoering van het voldoen aan de WOB/WOO.

Motie AED-netwerk
Aan het einde van de raadsvergadering zag Ruurd Jan Torensma zijn eerste motie raadsbreed aangenomen worden. In de motie AED-netwerk vroeg hij om een onderzoek naar de dekkingsgraad van de AED’s in onze gemeente. S!N ziet deze dekkingsgraad graag op 100 %.